Προσέλκυση εύπορων αλλοδαπών μέσω φορολογικών κινήτρων

129

Η προσέλκυση στη χώρα μας φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας έχει ως στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων, καθώς και την επίτευξη διαφόρων παράπλευρων ωφελειών, όπως η εισαγωγή κεφαλαίων, η συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα ή εταιρείες, η ενίσχυση της αγοράς ακινήτων, κ.λπ.

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε εναλλακτική/προνομιακή φορολόγηση του αλλοδαπού τους εισοδήματος.

Η υπαγωγή του αλλοδαπού φορολογούμενου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημά του που προκύπτει στην αλλοδαπή, συνεπάγεται την καταβολή κατ’ αποκοπή φόρου 100.000 ευρώ κάθε φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Για το εισόδημα, ωστόσο, του φορολογουμένου που προκύπτει στην ημεδαπή, υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος σε συγγενικό του πρόσωπο (τέκνο, σύζυγο, γονέα) και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο.

Ο φόρος καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος εφάπαξ και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογουμένου.

Ενδεχόμενος φόρος που έχει καταβληθεί από αυτόν στην αλλοδαπή (π.χ. δυνάμει της οικείας σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας) για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, δεν συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε φορολογικής του υποχρέωσης στην Ελλάδα.

Με την καταβολή του ανωτέρω φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Προκειμένου ο αλλοδαπός φορολογούμενος να υπαχθεί στο ανωτέρω καθεστώς, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

β) Να αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου στο οποίο έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η δεύτερη προϋπόθεση πληρούται εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014.

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο στη φορολογική διοίκηση  μέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου φορολογικού έτους.

Η φορολογική διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή του το φυσικό πρόσωπο δηλώνει το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Το φυσικό πρόσωπο, με τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά την έννοια των συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα

Η μέγιστη διάρκεια υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής ορίζεται σε 15 φορολογικά έτη. Η μη καταβολή εξ ολοκλήρου του ποσού του φόρου σε κάποιο φορολογικό έτος συνεπάγεται την υπαγωγή του φορολογουμένου στις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ για τη φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματός του. Την ίδια συνέπεια έχει και η ρητή ανάκληση εκ μέρους του φυσικού προσώπου της υπαγωγής του στην εναλλακτική φορολόγηση.
 
* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here