Το σχέδιο της ΔΕΥΑΛ για να μην “διψάσει” η Λάρισα τα επόμενα 40 χρόνια

227

Β. ΚΑΚΑΡΑΣ

Τη μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης (master plan) υδατικών πόρων του Δήμου Λαρισαίων προκήρυξε την περασμένη εβδομάδα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), κάνοντας ένα στρατηγικό βήμα για την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των νερών τόσο για την ύδρευση όσο και για την άρδευση.

Χωρίς να αντιμετωπίζει σήμερα πρόβλημα αποθεμάτων υδάτινων πόρων, η ΔΕΥΑΛ θα μελετήσει μέτρα και έργα που θα κατευθύνουν τον σχεδιασμό της για κάλυψη των αναγκών της Λάρισας – και όχι μόνο – για τα επόμενα 40 χρόνια με τον σημερινό προσανατολισμό να αφορά στην «εγκατάλειψη» των γεωτρήσεων και στην εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών, με ενδεικτικές θέσεις φραγμάτων στις γύρω περιοχές. Όταν σήμερα η Λάρισα υδροδοτείται από τρεις ομάδες γεωτρήσεων σε Αμπελώνα, Γιάννουλη και Πλατανούλια.

Η μελέτη, προϋπολογισμού που ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, περιλαμβάνει επίσης και προμελέτη για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στην περιοχή Αμυγδαλέας και Κουτσόχερου για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του Δήμου και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προτάσεων, προκειμένου η ΔΕΥΑΛ να λάβει τις οριστικές αποφάσεις εξασφαλίζοντας την υδροδότηση για τις επόμενες δεκαετίες.

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή επιλογή της δημοτικής αρχής» τονίζει στην «ΕτΔ» ο δήμαρχος Λαρισαίων, Απ. Καλογιάννης «για την ομαλή διασφάλιση της υδροδότησης της Λάρισας στο μέλλον και όταν το απαιτήσουν οι συνθήκες».

«Η μελέτη αυτή», υπογραμμίζει στην «ΕτΔ» ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, Δημ. Μαβίδης «είναι ουσιαστικά ένα στρατηγικό σχέδιο για την ύδρευση και την άρδευση, που θα καθορίσει τις κατευθύνσεις ανάπτυξης των στόχων και δράσεων της ΔΕΥΑΛ για τα επόμενα σαράντα χρόνια».

«Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία ή τροποποίηση των εσωτερικών πυρήνων ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την ασφαλή κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού» διευκρινίζουν – μιλώντας επίσης στην «ΕτΔ» δύο στελέχη της ΔΕΥΑΛ, ο γενικός διευθυντής Δημήτρης Σαββοργινάκης και η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Άννα Ζαχίδου.

ΟΡΟΣΗΜΟ

Η μελέτη έχει τίτλο «Σχέδιο διαχείρισης (master plan) υδατικών πόρων Δήμου Λαρισαίων: Μέτρα και έργα ορθολογικής – αποδοτικής διαχείρισης για ύδρευση και άρδευση – προμελέτη για την υδροδότηση του Δήμου Λαρισαίων από νέα ομάδα γεωτρήσεων – οριοθέτηση ζωνών προστασίας» από τη ΔΕΥΑ Λάρισας, ενώ με αφορμή και τον προϋπολογισμό της αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες μελέτες ΔΕΥΑ της χώρας.

Περιγράφοντας το πλαίσιο, ο κ. Σαββοργινάκης και η κ. Ζαχίδου διευκρινίζουν αρχικά πως «η ΔΕΥΑΛ έχει την ευθύνη για τη μελέτη, κατασκευή, έλεγχο και παρακολούθηση των αναγκαίων τεχνικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων και τμήματος του Δήμου Κιλελέρ, γεγονός που επιτάσσει την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων που αξιοποιούνται για την ύδρευση και άρδευση.

H κατευθυντήρια γραμμή της Επιχείρησης είναι η ενθάρρυνση της βιώσιμης χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων και η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος. Μέχρι στιγμής η προσπάθεια γίνεται με την καλή παρακολούθηση και διαχείριση των δικτύων, τον εξορθολογισμό λειτουργίας των, τη συνεχή προσπάθεια για μείωση των διαρροών, την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων αλλά και την προσπάθεια δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες και ιδιαίτερα στους μαθητές.

Για την ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων η ΔΕΥΑΛ προχωρεί και στην υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων (master plan) για ύδρευση και άρδευση στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τα Ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΕ) και των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) του Υ.Δ. Θεσσαλίας (EL08).

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί ένα ορόσημο στην εξέλιξη της πορείας των διαχειριστικών έργων εντός του Δήμου Λαρισαίων, σηματοδοτώντας το είδος και το μέγεθος των προτεινόμενων υδραυλικών έργων που θα καλύψουν τις ανάγκες σε ύδρευση και άρδευση του πληθυσμού της επόμενης 40ετίας».

ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗ

Για να διευκρινίσουν πως «αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία ή τροποποίηση των εσωτερικών πυρήνων ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την ασφαλή κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού ευθύνης της ΔΕΥΑΛ (όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λαρισαίων και τμήματος του Δήμου Κιλελέρ) και η αξιολόγηση των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά λειτουργίας και εξυπηρέτησης σε υπηρεσίες νερού της ΔΕΥΑΛ, στο Γενικό Σχέδιο θα συνεκτιμηθούν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες σε νερό ύδρευσης και σε αδιύλιστο νερό, το οποίο παρέχεται για άρδευση. Θα γίνει συλλογή, αξιολόγηση και αποδελτίωση δεδομένων από υφιστάμενες μελέτες. Θα επεξεργαστούν τα δεδομένα επιφανειακής απορροής και τροφοδοσίας πηγών και γεωτρήσεων, θα εκτιμηθεί το υφιστάμενο υδατικό ισοζύγιο, θα υπολογιστεί το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης, αρχικά για τις προσδιορισθείσες υδρολογικές λεκάνες και στη συνέχεια για επιμέρους ενότητες ενδιαφέροντος (δημοτικές ενότητες, ομάδες οικισμών με κοινές πηγές υδροδότησης, κ.λπ.) καθώς και ο χωρικός προσδιορισμός μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ελλειμμάτων».

ΣΕΝΑΡΙΑ

Στη συνέχεια, προσθέτουν «θα εξεταστούν και σενάρια υδροδότησης από επιφανειακά νερά. Η ΔΕΥΑΛ παράγει νερό για ύδρευση και άρδευση από γεωτρήσεις. Ήδη από την 10ετία του 1960 όμως σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας έχουν εντοπιστεί, αναγνωριστεί και μελετηθεί (σε διάφορα στάδια) αρκετές θέσεις κατάλληλες για την ταμίευση επιφανειακών νερών (φράγματα).

Κάποιες από τις θέσεις αυτές βρίσκονται βόρεια και βορειοδυτικά της Λάρισας και πληρούν καταρχήν τις προϋποθέσεις ωφέλιμης χωρητικότητας, για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της ΔΕΥΑΛ σε νερό.

Στα μέτρα στην Α’ Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Απορροής του Υ.Δ. Θεσσαλίας έχουν συμπεριληφθεί έξι ενδεικτικές θέσεις για κατασκευή φράγματος, σχετικά κοντά στη Λάρισα. Για τις προαναφερόμενες θέσεις θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία των υφιστάμενων μελετών, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματά τους σε επίπεδο εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών λαμβάνοντας υπόψη και τα απαιτούμενα έργα μεταφοράς και επεξεργασίας, θα γίνει αξιολόγηση των συμπερασμάτων τους υπό το πρίσμα των σημερινών συνθηκών και θα διεξαχθεί πολυκριτηριακή ανάλυση με κριτήρια τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ώστε να προκύψει ιεράρχηση των έργων αυτών ως προς την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης της Λάρισας σε σχέση με τα έργα υδροδότησης από γεωτρήσεις (υφιστάμενες, προτεινόμενες).

Επίσης θα εξεταστεί και θα εκπονηθεί προμελέτη για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για ύδρευση στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Αμυγδαλέας – Κουτσόχερου του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εναλλακτικές λύσεις που θα προσδιορισθούν , μαζί με τις υφιστάμενες, θα αξιολογηθούν ως προς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις των περαιτέρω ενεργειών από τη ΔΕΥΑΛ.

Με βάση αυτή την ανάλυση των έργων και δράσεων θα διαμορφωθεί ένα Σχέδιο Δράσης το οποίο θα θέτει τις προτεραιότητες υλοποίησης έργων σε φάσεις ανάπτυξης , περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα κριτήρια ιεράρχησης των έργων και των παρεμβάσεων και τέλος θα ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα υλοποίησης των επιλεγμένων έργων ανά Φάση Ανάπτυξης με επιμερισμό σε συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. προκήρυξη μελετών, διενέργεια τεχνικών ερευνών, κ.λπ.)

Η ολοκλήρωση του Σχεδίου θα γίνει με την οικονομική ανάλυση των υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης σύμφωνα με τα εναλλακτικά σενάρια και θα περιλαμβάνει και πρόταση για τιμολογιακή πολιτική.

Στην μελέτη επίσης θα καθοριστούν μέτρα και ζώνες προστασίας των υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων από ρύπανση των σημείων ή πεδίων υδροληψίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Απορροής του Υ.Δ. Θεσσαλίας . Οι ζώνες προστασίας των σημείων υδροληψίας θα καθοριστούν με την εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών στις οποίες θα προσδιοριστούν και τα μέτρα προστασίας των γεωτρήσεων».

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Με τα δύο στελέχη να διευκρινίζουν τέλος ότι «η μελέτη έχει προκηρυχθεί με διεθνή δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ο χρόνος υλοποίησης της είναι δύο χρόνια, η αρχικά προεκτιμόμενη αμοιβή είναι 908.852,81 ευρώ και η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ. Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε δύο ημερίδες. Η παρουσίαση θα αναρτηθεί προς σχολιασμό στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ και θα παραμείνει για διάστημα ενός μηνός». Να διευκρινιστεί πως η μελέτη θα παραδοθεί στη ΔΕΥΑΛ, δύο χρόνια αφότου υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Με αφορμή την προκήρυξη της μελέτης ο κ. Καλογιάννης, σε δήλωσή του στην «ΕτΔ», σημειώνει ότι «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή επιλογή της δημοτικής αρχής για την ομαλή διασφάλιση της υδροδότησης της Λάρισας στο μέλλον και όταν το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής βρίσκεται σε καλή κατάσταση όπως και οι γεωτρήσεις από όπου υδρεύεται η πόλη, ωστόσο η ΔΕΥΑΛ οφείλει να εργαστεί ώστε μελλοντικά να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα υδροδότησης. Άλλωστε η ΔΕΥΑΛ και τη δεκαετία του ‘80 επί προεδρίας Αρ. Λαμπρούλη, μέσα από αντίστοιχες μελέτες διαφοροποίησε τις πηγές υδροδότησης της πόλης και από τον Πηνειό στράφηκε στις γεωτρήσεις.

Επίσης, το master plan θα συνάδει με το διαχειριστικό σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης απορροής της Θεσσαλίας, αξιοποιώντας έτσι τα επιφανειακά νερά με ταμιευτήρες και φράγματα στους ορεινούς όγκους της περιοχής μας».

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Με τον κ. Μαβίδη, με δήλωσή του στην «ΕτΔ» να υπογραμμίζει πως «πριν από λίγες ημέρες, η ΔΕΥΑΛ προκήρυξε τη μελέτη για το σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων για τον τομέα ευθύνης του Δήμου Λαρισαίων, ανταποκρινόμενη τόσο στην τυπική απαίτηση των εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων που εκπονήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, όσο κυρίως στην ουσιαστική ανάγκη της ορθολογικής διαχείρισης του νερού.

Η μελέτη αυτή είναι ουσιαστικά ένα στρατηγικό σχέδιο για την ύδρευση και την άρδευση, που θα καθορίσει τις κατευθύνσεις ανάπτυξης των στόχων και δράσεων της ΔΕΥΑΛ για τα επόμενα σαράντα χρόνια.

Εξαιτίας του εύρους του αντικειμένου της μελέτης, προϋπολογισμού 900 χιλ. ευρώ περίπου, την καθιστά ως τη μεγαλύτερη στο είδος της μελέτη, σε εθνικό επίπεδο και καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται από τη ΔΕΥΑΛ και τον Δήμο Λαρισαίων στην σωστή διαχείριση του υπέρτατου δημόσιου αγαθού, του νερού.

Με τη μελέτη αυτή, η ΔΕΥΑΛ εξοπλίζεται με ένα σχέδιο, μεσο – μακροπρόθεσμο, ώστε στρατηγικά να εργαστεί για την υλοποίηση των στόχων που το ίδιο το σχέδιο, αλλά και ειδικότερες μελέτες θα καθορίσουν. Φυσικά, η ύπαρξη του master plan διευκολύνει σημαντικά τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων που θα προκύψουν από τον σχεδιασμό.

Είναι εύκολα κατανοητό, πως ζητήματα όπως για παράδειγμα η ασφαλής κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε νερό σε μεγάλο βάθος χρόνου, η διερεύνηση εναλλακτικών πηγών υδροδότησης, ο καθορισμός ζωνών προστασίας των σημείων υδροληψίας, η άρδευση, που θα αναλύσει, θα κοστολογήσει και θα προτείνει η μελέτη, αποτελούν τον βασικό πυρήνα της έννοιας της διαχείρισης του νερού και εν τέλει της λειτουργίας της ΔΕΥΑΛ.

Η ΔΕΥΑΛ, όλα αυτά τα χρόνια, δούλεψε με συνέπεια με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινού, πάντα με σεβασμό στο δημόσιο αγαθό που διαχειρίζεται. Η ΔΕΥΑΛ, με στρατηγικό σχεδιασμό, προχωρά μπροστά για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος στον τομέα της και να συνεχίσει να επενδύει ανταποδοτικά, όπως επιβάλλεται από τον δημόσιο χαρακτήρα της» καταλήγει ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ.

Πηγή: eleftheria.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here