Στο 3ο Οικονομικό Φόρουμ και τη Γενική Συνέλευση των Ευρωεπιμελητηρίων στη Ρώμη το Επιμελητήριο Λάρισας

241

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ο κατά σειρά Οικονομικό Φόρουμ και η Γενική Συνέλευση των Ευρωεπιμελητηρίων στη Ρώμη από 7 έως 9 Οκτωβρίου. Συγκέντρωσε 300 Προέδρους και μέλη Διοικητικών επιτροπών Ευρωπαϊκών, Εθνικών και Τοπικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, μαζί με τους συμβούλους τους. Συζήτησαν για το πώς η αλλαγή του πολιτικού και οικονομικού τοπίου στην Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική κοινότητα και παρέθεσαν πρακτικές και συγκεκριμένες λύσεις από τα Επιμελητήρια και τα μέλη τους.

Ο Πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, Christoph Leitl, υπογράμμισε τη σημασία του νομοθετικού πλαισίου για το διάστημα 2019-2024, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για μια ραγδαία αλλαγή προς την κατεύθυνση της κλιματικά ουδέτερης, κυκλικής και αποτελεσματικής στη διαχείριση πόρων, βιομηχανίας. «Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και το δίκτυο Επιμελητηρίων παρουσιάστηκε στην κατάλληλη στιγμή για να συζητήσει για το πώς θα στηρίξει τις επιχειρήσεις μας καθόλη τη διαδρομή. Με το δίκτυό μας να εκπροσωπεί 20 εκατομμύρια επιχειρήσεων και περισσότερους από 150 εκατ. εργαζομένους, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τη συνεισφορά μας. Οι αντικειμενικοί στόχοι που έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη δέσμευση των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια», είπε ο Leitl..

Στη βάση των ανωτέρω συζητήσεων, τα Ευρωεπιμελητήρια προετοίμασαν μια σειρά συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα Επιμελητήρια στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι συστάσεις αφορούν έξι βασικούς τομείς για τις επιχειρήσεις:

1. Χρηματοδότηση της βιώσιμης μετάβασης των ΜμΕ.
Συστήνονται οι ακόλουθες δράσεις:
• Πρέπει να δοθεί βάρος στη δημιουργία αλυσίδων αξίας με στόχο την επίτευξη επιρροής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι πιθανή η επιρροή και η υποστήριξη ενός μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων ως προς την επίτευξη της βιώσιμης μεταβολής και την δημιουργία της κρίσιμης εκείνης πλειοψηφίας που χρειάζεται αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις απαλλαγής από άνθρακα, που έχουμε μπροστά μας.
• Πρέπει να προβλεφθεί ένα δίκτυο αποτελεσματικής υποστήριξης, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ικανού χρηματοδοτικού πλαισίου για όλους τους τύπους των επιχειρήσεων και των τεχνολογιών. Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να δεσμεύσουν και να παρουσιάζουν στις τράπεζες συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προγράμματα τεχνικής υποστήριξης καθώς και να παρέχουν στις ΜμΕ επαρκείς πόρους που θα τις καθιστούν καλύτερα προετοιμασμένες προκειμένου να αναπτύξουν τα σχέδιά τους. Οι ΜμΕ ανταποκρίνονται κατάλληλα στις βασικές τους δραστηριότητες, ωστόσο πολλές φορές μάχονται για να πουλήσουν τις ιδέες τους και να διασφαλίσουν ότι θα εισακουστούν από τους επενδυτές. Η πρόσβαση των ΜμΕ σε ηλεκτρονικά δεδομένα (μέσω διαδικτύου) θα είναι μείζονος σημασίας για την επίτευξη μιας οικονομίας απαλλαγμένης από άνθρακα. Η αναλογικότητα στα κατώφλια και η απλοποίηση των διαδικασιών, χωρίς την ύπαρξη υπερβολικών επιβαρυντικών απαιτήσεων είναι θεμελιώδεις.
• Θα πρέπει να απομακρυνθούν οι περιορισμοί στη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών. Μια λειτουργική αγορά για δευτερογενείς πρώτες ύλες είναι ζωτικής σημασίας για μια κυκλική οικονομία. Οι περιορισμοί αυτοί υπάρχουν στο πλαίσιο διασυνοριακού εμπορίου καθώς και στο πλαίσια της εμπιστοσύνης μεταξύ του δικτύου προμηθευτών και των καταναλωτών. Με την άρση αυτών των εμποδίων και με τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση κυκλικών επιχειρηματικών λύσεων.

2. Μείωση των εμποδίων των επιχειρήσεων σε μια Ενιαία Αγορά.
Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας των Ευρωεπιμελητηρίων σχετικά με τα εμπόδια σε μια Ενιαία Αγορά δείχνουν ότι οι επιχειρηματίες έχουν την αίσθηση πως μπορούν να γίνουν πολλές βελτιώσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά της Ε.Ε. Τα εμπόδια είναι ακόμη σχετικά όμοια με εκείνα που είχαν αναγνωριστεί πριν 4 χρόνια. Στο πλαίσιο της επίλυσης αυτών των εμποδίων, οι επιχειρήσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία, επιθυμούν οι αρχές να παρέχουν τις ακόλουθες δράσεις:
• Καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία και απλοποιημένες διαδικασίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτά τα αποτελέσματα (των ερευνών των Ευρωεπιμελητηρίων) όταν θα καθορίζει τις προτεραιότητες για την επόμενη θητεία της.
• Περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών, καθώς η Ε.Ε. βρίσκεται ήδη πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ, όσον αφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας.
• Αύξηση ευαισθητοποίησης σχετικά με τα εργαλεία που βοηθούν στην υπέρβαση των γλωσσικών εμποδίων. Τέτοια εργαλεία έχουν αρχίσει πρόσφατα να αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά η αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς την προώθηση αυτών των εργαλείων θα πρέπει να βελτιωθεί.

3. Παροχή υποστήριξης προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης.
• Μια προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών Επιμελητηρίων πάνω στη βάση της ψηφιακής ατζέντας, θα διασφαλίσει ότι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις είναι πλήρως κατανοητές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της επιμελητηριακής μας κοινότητας και των μελών μας.
• Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων σχετικά με την ψηφιοποίηση, ώστε να μπορούν να είναι καινοτόμα και ευέλικτα στην όλη διαδικασία.
• Εντατικοποίηση ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ψηφιοποίηση μεταξύ των Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και ανάπτυξη κοινών ψηφιακών εργαλείων των Ευρωεπιμελητηρίων.
• Παροχή επικαιροποιημένης υποστήριξης για τις επιχειρήσεις κατά την ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

4. Δημιουργία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις πέραν των ορίων της Ε.Ε.
Με στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος, συνιστώνται οι ακόλουθες δράσεις:
• Εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν τις διακρατικές ξένες εμπορικές συμφωνίες ώστε να είναι κατανοητοί και απλοί στη χρήση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ροή και η συνέχιση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών ΜμΕ. Υπάρχει μια αυξημένη ανάγκη για περισσότερη συνοχή ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς επίσης και για μια πιο αποτελεσματική προώθηση της υπάρχουσας υποστήριξης δομών και υπηρεσιών προς τις ΜμΕ.
• Ώθηση της εμπορικής εφαρμογής. Υπάρχει η ανάγκη για περισσότερες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας με στόχο τη βελτίωση της εμπορικής αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την εφαρμογή των ξένων εμπορικών συμφωνιών πρέπει να εκπονηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη ενίσχυση των υπαρχόντων εμπορικών κανόνων.
• Παροχή ενός περισσότερο δομημένου και μόνιμου διαλόγου μεταξύ των αρμοδίων φορέων χάραξης πολιτικής και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τόσο σε Ευρώπη όσο και σε τρίτες χώρες, προκειμένου να ενδυναμωθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα, παράλληλα με την αύξηση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο – συμπεριλαμβανομένων και των πολλών διόδων συνεργασίας των Επιμελητηρίων που παρέχουν τα Ευρωεπιμελητήρια.

5. Αντιμετώπιση αναντιστοιχιών που βλάπτουν σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο τις όποιες δεξιότητες
Είναι απαραίτητο ένα εύρος μέτρων που θα αντιμετωπίζουν παράπλευρα εμπόδια σε θέματα προσφοράς και ζήτησης, από πλευράς δεξιοτήτων.
• Ανάπτυξη μιας ισχυρότερης επιμορφωτικής κουλτούρας μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Αυτό είναι κρίσιμο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δυνατότητες που αποκτώνται και αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου παραμένουν συνδεδεμένες με τις οικονομικές ανάγκες.
• Αύξηση κινητικότητας τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ και παροχή εγγυήσεων για την αξία της επαγγελματικής και εργασιακής εκπαίδευσης.
• Βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης.

6. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
• Εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στα προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης ώστε να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να αποκτούν επιχειρηματικές συμπεριφορές και δυνατότητες, να βιώνουν τις πρακτικές πλευρές της έναρξης μιας επιχείρησης και να αποδέχονται την αποτυχία ως ένα φυσικό συστατικό της επιχειρηματικής ζωής. Ο θεσμός του «Ευρωπαϊκού Έτους Επιχειρηματικότητας» με την κατάλληλη προώθηση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα συνέβαλλε προς αυτόν τον στόχο.
• Εμπλοκή της επιχειρηματικής κοινότητας στο σχεδιασμό και την εκπόνηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν εκπαίδευση στη χρήση πληροφορικών και επικοινωνιακών εργαλείων και νέων τεχνολογιών με στόχο την προσέγγιση νεότερων γενεών.
• Δημιουργία μιας πιο ελκυστικής εικόνας για την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο με την μείωση των διοικητικών και κανονιστικών εμποδίων αλλά επίσης και με την αναγνώριση του ρόλου των επιχειρηματιών μέσα στην κοινωνία με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει τέλος να γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να ενεργοποιηθεί το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών και των μεταναστών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Κων/νος Μίχαλος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόβλημα του προσφυγικού –μεταναστευτικού, που χαρακτήρισε ως «βόμβα που έχει ήδη απασφαλιστεί» και κάλεσε τα Ευρωεπιμελητήρια να δεσμευτούν ότι θα ασκήσουν την επιρροή τους τόσο στις εθνικές τους κυβερνήσεις, όσο και στα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα για ριζικές αλλαγές στις υλοποιούμενες πολιτικές.
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας κάλεσε και τον Τούρκο ομόλογό του να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές θέσεις – αφού συμμετέχει σε ευρωπαϊκά Επιμελητήρια – παρεμβαίνοντας, εάν αυτό είναι εφικτό, στην κυβέρνηση της χώρας του. Ο κ. Μίχαλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην τουρκική προκλητικότητα στην κυπριακή
ΑΟΖ, επισημαίνοντας ότι συνίσταται καταπάτηση του διεθνούς δικαίου δημιουργώντας- εκτός των άλλων- προβλήματα στις οικονομίες πολλών χωρών της ΕΕ, μεγάλες επιχειρήσεις των οποίων έχουν αναλάβει τις έρευνες των υδρογονανθράκων.
Το Επιμελητήριο Λάρισας εκπροσώπησαν ο Οικονομικός Επόπτης κ. Οικονόμου Δημήτριος , η Διευθύντρια κα Τσολάκη Κατερίνα και ο Προϊστάμενος του οικονομικού τμήματος κ. Τσιούγκος Νικος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here