ΣΟΕΔ: Αγωγές για τα νυχτερινά των Στρατιωτικών

447

Επιστολή Δικηγορικού γραφείου Λάρισας στο ΣΟΕΔ για τη δικαστική διεκδίκηση της νυχτερινής απασχόλησης των Στρατιωτικών, με την προνομιακή τιμή των 15 ευρώ για όλους, χωρίς να χρειάζεται να είναι κάπου εγγεγραμμένοι.
Τα έγγραφα σε επεξεργασιμη μορφή μπορείτε να τα ζητάτε από το mail του ΣΟΕΔ soed2021@gmail.com αλλά και να επικοινωνήσετε απευθείας με το Δικηγορικό γραφείο στα κάτωθι τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες.
Ως ΣΟΕΔ ευχαριστούμε για την προσφορά προς όφελος των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους.

Δικηγορικό Γραφείο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
και Συνεργατών

Φρίξου αρ. 11
41222 Λάρισα
τηλ. 2410250921 & 6945858024
e-mail: a.georgakakis@hotmail.com

Σχετικά με την διεκδίκηση ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης του άρθρου 127 παρ. Δ περ. β’ ν, 4472/2017
Αγαπητοί Συνάδελφοι ,
Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 127 παρ.Δ περ. β’ του ν.4472/2017 προβλέφθηκε για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες, η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ο καθορισμός του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ενώ για το διάστημα μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ προβλέφθηκε μόνο για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας ότι εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων. Ήδη για τα σώματα ασφαλείας, εκδόθηκαν οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις από το 2018. Στη συνέχεια την 31-12-2019 δημοσιεύθηκε υπουργική απόφαση με την οποία αυξήθηκε το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς για το έτος 2019 κατά 1.150.000 ώρες και τέλος την 16-12-2021 με άλλη υπουργική απόφαση το ανώτατο όριο αυξήθηκε για το ίδιο ως άνω προσωπικό, αποκλειστικά για το έτος 2021, κατά 2.000.000 ώρες. Αντίθετα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκκρεμεί ακόμη η έκδοσή της οικείας υπουργικής απόφασης, ενώ έχουν παρέλθει πέντε έτη από την νομοθέτηση του ανωτέρω νόμου.
Κατά της ανωτέρω παράλειψης έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 127 παρ. Δ περ. β’ ν. 4472/2017ν αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ήδη εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικράτειας.
Ενόψει των ανωτέρω για να κατοχυρωθεί η αξίωσή σας των προηγούμενων ετών (2020-2021), για τις νυχτερινές ώρες που απασχοληθήκατε και για τις οποίες δεν λάβατε την ειδική αποζημίωση του άρθρου 127 παρ. Δ περ. β’ του Ν. 4472/2017 είτε το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων, μπορείτε να υποβάλετε τα κατωτέρω δικαιολογητικά για συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές που θα ασκήσει το γραφείο μας:
α) Στοιχεία πελάτη συμπληρωμένα
β) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία, ΚΕΠ κλπ
γ) Βεβαίωση ή βεβαιώσεις (εφόσον υπηρετήσατε στο χρονικό αυτό διάστημα σε περισσότερες από μία Μονάδες) από τις οποίες να προκύπτουν οι νυχτερινές ώρες κατά τις οποίες απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος ανά μήνα το διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2021
δ) Μισθοδοτική κατάσταση οιουδήποτε μήνα έτους 2017 (με το παλιό μισθολόγιο) από την οποία να προκύπτει ότι το στέλεχος λάμβανε το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων και μισθοδοτική κατάσταση οιουδήποτε μήνα έτους 2021.
Το κόστος συμμετοχής στις ανωτέρω αγωγές προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα κατάθεσης και εκδίκασης της αγωγής στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο για τα μέλη του Σωματείου Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Ο.Ε.Δ.) αλλά και για όλους γενικά τους στρατιωτικούς θα ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ.
Σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών ουδεμία περαιτέρω αμοιβή θα οφείλεται, οπότε δε χρειάζεται η υπογραφή οιουδήποτε σχετικού συμφωνητικού.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο παρόν.

Λάρισα 18 Φεβρουαρίου 2022
Αθανάσιος Γεωργακάκης
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
πρώην Πρόεδρος Στρατιωτικού
Δικαστηρίου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here