“Οι προτάσεις μας για τη διαφάνεια στην Οικονομική Διαχείριση του Δήμου”

401

Πιστεύουμε ότι σύγχρονος Δήμος, σημαίνει Δήμος του οποίου η διαχείριση των οικονομικών του γίνεται με απόλυτη διαφάνεια.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η απερχόμενη Δημοτική Αρχή οφείλει να ενημερώσει επίσημα τους πολίτες για το ύψος του ποσού των απευθείας αναθέσεων στη διάρκεια της θητείας της.
Το στόχο της διαφάνειας εξυπηρετούν οι παρακάτω προτάσεις και περιμένουμε την ανταπόκριση και των υπολοίπων παρατάξεων και υποψηφίων Δημάρχων.

– Συγκροτείται άτυπη επιτροπή που αποτελείται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και έναν εκπρόσωπο κάθε Δημοτικής Παράταξης, η οποία έχει πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
– Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι Οικονομική Υπηρεσία και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ενημερώνει σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο για την πορεία των οικονομικών του Δήμου. Πορεία εσόδων – εξόδων, απλήρωτες υποχρεώσεις, υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, απορροφήσεις από κοινοτικά ή άλλα προγράμματα.
– Με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής η σχετική έκθεση δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο. Ο σχετικός απολογισμός θα κατατίθεται και στην αντίστοιχη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, προκειμένου το σύνολο των φορέων που δραστηριοποιούνται στην πόλη να έχουν ενημέρωση.
– Ειδικότερα για τις πληρωμές των υποχρεώσεων του Δήμου τηρείται απαρέγκλιτα η προτεραιότητα που προκύπτει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ώστε να εξαλειφτεί το φαινόμενο πληρωμών σε «γνωστούς», πριν τη σειρά τους…
Σε ότι αφορά τις απευθείας αναθέσεις:
– Στόχος μας να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και άσχετα με το ποσό της σύμβασης (μέχρι 60.000€), να ακολουθείται η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού ειδικά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει άμεση ή έκτακτη ανάγκη.
– Σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώνεται, πριν την σχετική υπογραφή, η άτυπη επιτροπή που θα συγκροτηθεί στο Δήμο.
– Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ευνοϊκής μεταχείρισης συγκεκριμένων προμηθευτών και να συμμετέχουν στη διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότεροι οικονομικοί φορείς της πόλης:
– Με βάση την υπάρχουσα εμπειρία και τις συνηθισμένες αναγκαιότητες για τη λειτουργία του Δήμου, προτείνουμε:
– Να δημιουργηθεί μητρώο προμηθευτών του Δήμου, με ανοιχτή δημόσια πρόσκληση σε όλους. Το μητρώο θα ολοκληρώνεται ανά κατηγορία προμήθειας ή υπηρεσίας και θα ανακοινώνεται μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου κάθε χρονιάς. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης για κάποια προμήθεια ή εργασία ή υπηρεσία θα επιλέγονται από το σχετικό μητρώο από 3 έως 5 οικονομικοί φορείς, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τις προσφορές τους για την ανάθεση.
– Αυτός που θα κάνει την καλύτερη οικονομική πρόταση σύμφωνα με τις τεχνικές ή λειτουργικές προδιαγραφές του Δήμου και θα αναλάβει την ανάθεση δεν θα συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού καταλόγου.
Με αυτόν τον τρόπο καταργούνται οι λεγόμενοι «φίλοι» προμηθευτές και αντιμετωπίζονται ισότιμα όλοι οι επαγγελματίες της πόλης μας.
-Γ ια τις απευθείας αναθέσεις έργων (αν υπάρξει ανάγκη) θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης που προβλέπεται από το ν. 4412/2016
– Για τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται η διαδικασία της Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση:
Θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το ν. 4412/2016, αλλά και τις σχετικές οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ .
Σημειώνουμε ότι:
Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ανάμεσα στα άλλα, μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
α) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
β) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,
γ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Ειδικά για τις περιπτώσεις καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, θα ενημερώνει για το κόστος τους την άτυπη επιτροπή πριν την τελική ανάθεση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here