Προσλήψεις εθνοφυλάκων στην 61 ΜΕ στα Φάρσαλα

491

Η μονάδα 61 Μ.Ε. (Στρατόπεδο “ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ”) στα Φάρσαλα, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Εθνοφυλάκων, προκειμένου να εξασφαλίζει την φρούρηση εγκαταστάσεων, κατά το έτος 2019.

Η ανάληψη καθηκόντων είναι εθελοντική, η αποζημίωση είναι δεκαπέντε ευρώ (15€) ημερησίως, δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου και ως εκ τούτου δε δημιουργείται σχέση εργασίας μεταξύ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και του Εθνοφύλακα (δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλιση στα ασφαλιστικά ταμεία ή συνταξιοδότηση ή αποζημίωση). Η παραπάνω αποζημίωση χορηγείται για την αποζημίωση δαπανών διατροφής, ιματισμού και υποδήσεως.

Ο χρόνος υπηρεσίας φύλαξης του Στρατοπέδου θα είναι ημερήσιες και νυχτερινές ώρες, με την διάρκεια της υπηρεσίας να μην υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά 24ωρο και θα υπάγεστε στους Στρατιωτικούς Κανονισμούς κατά την διάρκεια της υπηρεσίας σας. Η παύση παροχής της υπηρεσίας σας θα γίνει όταν διατάξει η Στρατιωτική Μονάδα για λόγους της θελήσεως της ή από δική σας εθελοντική παύση ή παράπτωμα.

Η επιλογή των εθνοφυλάκων που θα προσληφθούν θα γίνει με “Κριτήρια Επιλογής” (άνεργοι έγγαμοι, πολύτεκνοι κλπ), όπως καθορίζει το σχετικό σύστημα μορίων.

Κατόπιν αυτού και εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να υποβάλλεται στη Μονάδα αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

● Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αιτηθεί η Μονάδα).
● Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
● Πρόσφατη βεβαίωση κυρωμένη από τον ΟΑΕΔ για την οποία να φαίνεται ότι είστε άνεργος (εφόσον είστε).
● Βεβαίωση επικυρωμένη από την ομοσπονδία τριτέκνων – πολυτέκνων (εφόσον είστε πολύτεκνος).
● Πρόσφατη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα που να φαίνεται ότι στην οικογένεια υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες (εφόσον υπάρχει).
● Βεβαίωση από την εφορία ή φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης.
● Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
● Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν 1599/1986 περί αποδοχής της φύλαξης χώρων του Στρατοπέδου “Μαρκοπούλου” (από την Μονάδα).
● Αντίγραφο του ειδικού φύλλου πορείας (ΕΦΠ)
● Ιατρική γνωμάτευση ψυχιάτρου, καρδιολόγου, παθολόγου, δημόσιου νοσοκομείου.
● Λοιπά δικαιολογητικά κατά την κρίση της υπηρεσίας.
Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη των ενδιαφερομένων είναι:

● Να ανήκουν στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.
● Να έχουν σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2.
● Να μην είναι Έφεδροι Αξιωματικοί.
● Να μην είναι ενταγμένοι επιστρατευτικά
● Να μην έχουν υπερβεί το 45ος έτος ηλικίας.
Σε περίπτωση μη επάρκειας προσωπικού προς στράτευση της προβλεπόμενης ηλικίας υπάρχει η δυνατότητα κατ’ εξαίρεσης κατάταξης των εθνοφυλάκων μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τα καθορισμένα.

Η αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Μονάδα οπωσδήποτε έως, 10 Νοεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως απευθύνεστε στο 2ο γραφείο της 61 Μ.Ε., όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 πμ έως 2:30 μμ και στο τηλέφωνο 24910-26775

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here