Πως αλλάζει με 14 κόμβους η Παλιά Εθνική Βόλου – Λάρισας: Τι θα γίνει σε Ριζόμυλο- Στεφανοβίκειο

137

Η κατασκευή του δρόμου της Παλιάς πλέον Εθνικής οδού   ξεκίνησε το 1941 και έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τμήμα της ή το σύνολό της. Για τον οδικό αυτόν άξονα και σε μήκος 31,5 χιλ. έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν οριστική μελέτη οδοποιίας, οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων και οριστική μελέτη σήμανσης – ασφάλισης στο τμήμα μεταξύ  Αερινού και Βόλου.

Το έργο αναβάθμισης που θα αποφασίσει το περιφερειακό συμβούλιο είναι οδικό και αφορά στη βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Λάρισας – Βόλου από τον κυκλικό κόμβο Πλατυκάμπου, περιαστικά της πόλης της Λάρισας, έως και τον κυκλικό κόμβο προς Χλόη και Βελεστίνο στο Νομό Μαγνησίας συνολικού μήκους 32.961,98 μ.

Όπως αναφέρεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη που εκπονήθηκε, τα φαινόμενα υπεράντλησης του Θεσσαλικού Κάμπου αποτυπώνονται έντονα στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Παρατηρούνται κατά περιόδους επιφανειακές εδαφικές ρωγμές μεγάλου μήκους, οι οποίες αρχικά είχαν συσχετιστεί με ενεργοποίηση τεκτονικών ρηγμάτων, τόσο στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις όσο και εντός των ορίων οικισμών της περιοχής. Στην περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται ενεργά ρήγματα.

Με 14 κυκλικούς κόμβους 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η μετατροπή της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, η οποία χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό οδικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι), σε μία ασφαλή αρτηρία που θα εξυπηρετεί το σύνολο των οικισμών από τους οποίους διέρχεται με όρους υψηλής οδικής ασφάλειας, αποτρέποντας τις υπεράριθμες συμβολές της με το τοπικό αγροτικό δίκτυο και κατασκευάζοντας ισόπεδου κόμβους με τους βασικούς οικισμούς που θα καλύπτουν τις σύγχρονες προδιαγραφές υπεραστικής οδοποιίας. Για τον λόγο αυτό παράλληλα με τη βελτίωση της Π.Ε.Ο. μελετώνται δεκατέσσερις  κυκλικοί κόμβοι οι οποίοι κρίνονται ως πλέον ασφαλείς για την εν λόγω κατηγορία οδού και ένα πλήρες δίκτυο παράπλευρων οδών εκατέρωθεν ώστε να απεμπλακεί η τοπική από την υπερτοπική κυκλοφορία. Το δίκτυο των παράπλευρων οδών σχεδιάζεται είτε παράλληλα στην κύρια οδό, είτε με αξιοποίηση υφιστάμενων δρόμων των αναδασμών με σκοπό την αποφυγή εκτεταμένων απαλλοτριώσεων. Μέσω του παράπλευρου δικτύου θα μπορεί ο χρήστης να μετακινηθεί στις περιοχές μεταξύ των κυκλικών κόμβων χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση της κύριας οδού. Ο σχεδιασμός εκτός της βελτίωσης της Π.Ε.Ο. αναβαθμίζει ουσιαστικά το σύνολο του οδικού δικτύου της περιοχής  μέσω της δημιουργίας ενός εκτεταμένου συνόλου οδών που θα λειτουργούν βοηθητικά ως προς την παλιά εθνική. Στην οδό θα εγκατασταθεί εκατέρωθεν στηθαίο ασφαλείας. Τα αγροτικά μηχανήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται κυρίως από μεγάλο όγκος, κινούνται με πολύ μικρή ταχύτητα και διαθέτουν ελλιπή φωτισμό. θα εξυπηρετούνται από το παράπλευρο οδικό δίκτυο μειώνοντας τα ατυχήματα λόγω ανάμιξής τους με την κίνηση της Π.Ε.Ο. Σε περιφερειακό επίπεδο η βελτίωση των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών της Π.Ε.Ο. θα συμβάλλει στην ισχυροποίηση του διπόλου Λάρισα – Βόλος με ποικίλα οφέλη για όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον τουρισμό, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.

Το σύνολο των κόμβων που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι κυκλικοί (τρισκελείς και τετρασκελείς) ισόπεδοι κόμβοι με εξαίρεση:
• την ισόπεδη σύνδεση προς την Παναγία του Αρμενίου και
• τον τρισκελή ισόπεδο κόμβο προς τον οικισμό του Μοναστηρίου , ο οποίος διαθέτει λωρίδα αριστερής στροφής από την Π.Ε.Ο. στην κατεύθυνση από Λάρισα προς Μοναστήρι, ενώ αποτελεί έναν πλήρως ανεπτυγμένο κόμβο με σφήνα εξόδου στη δεξιά στροφή από Λάρισα προς Μοναστήρι και κατασκευαστικά στοιχεία σταγόνας και τριγωνικής νησίδας στη δευτερεύουσα οδό.
Οι κυκλικοί κόμβοι που προβλέπεται να διαμορφωθούν είναι οι εξής:
• Κυκλικός Κόμβος 1 (προς Πλατύκαμπο και Χάλκη) Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας  με υπερβατή ζώνη κεντρικής νησίδας 1,50 μ.  Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στους οικισμούς Πλατυκάμπου, Γαλήνης και Χάλκης και θα συνδέει και τις παράπλευρες οδούς εκατέρωθεν με την Π.Ε.Ο.
• Κυκλικός Κόμβος 2 (προς Πρόδρομο) Τετρασκελής κυκλικός κόμβο. Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό της Γλαύκης. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται για τη σύνδεση του δεξιού παράπλευρου οδικού δικτύου με την Π.Ε.Ο.

• Κυκλικός Κόμβος 3 (προς Πρόδρομο)
Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας. Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό του Προδρόμου. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται για τη σύνδεση του δεξιού παράπλευρου οδικού δικτύου με την Π.Ε.Ο.
• Κυκλικός Κόμβος 4 (προς Μόδεστο)
Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας .  Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό του Μοδέστου. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται για τη σύνδεση του αριστερού παράπλευρου οδικού δικτύου και του συνόλου των αποκοπτόμενων τοπικών οδών με την Π.Ε.Ο.

• Κυκλικός Κόμβος 5 (προς Μελία)
Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας.  Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό της Μελίας. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται για τη σύνδεση του αριστερού παράπλευρου οδικού δικτύου και του συνόλου των αποκοπτόμενων τοπικών οδών με την Π.Ε.Ο.
• Κυκλικός Κόμβος 6 (προς Αναγέννηση)
Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας. Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό της Αναγέννησης. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται για τη σύνδεση του αριστερού παράπλευρου οδικού δικτύου και του συνόλου των αποκοπτόμενων τοπικών οδών με την Π.Ε.Ο.
• Κυκλικός Κόμβος 7 (προς Μέλισσα) :Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας. Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό της Μέλισσας. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται για τη σύνδεση του δεξιού παράπλευρου οδικού δικτύου και του συνόλου των αποκοπτόμενων τοπικών οδών με την Π.Ε.Ο.
• Κυκλικός Κόμβος 8 (προς Λοφίσκο)
Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας. Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό του Λοφίσκου. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται για τη σύνδεση των αποκοπτόμενων τοπικών οδών με την Π.Ε.Ο.
• Κυκλικός Κόμβος 9 (προς Αχίλλειο και Κιλελέρ)
Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας.  Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στους οικισμούς του Αχιλλείου και του Κιλελέρ και θα συνδέει και τις παράπλευρες οδούς εκατέρωθεν με την Π.Ε.Ο.
• Κυκλικός Κόμβος 10 (προς Νίκη)
Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας.  Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό της Νίκης. Εξαιτίας της γειτνίασης με τον οικισμό, για την αποφυγή απαλλοτριώσεων στην κατεύθυνση προς τη Λάρισας θα κλείσει η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται με τη σύνδεση του δεξιού παράπλευρου οδικού δικτύου και του συνόλου των αποκοπτόμενων τοπικών οδών με την Π.Ε.Ο.

• Κυκλικός Κόμβος 11 (προς Σωτήριο και Αρμένιο) Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας. Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στους οικισμούς του Σωτηρίου και του Αρμενίου και θα συνδέει και τις παράπλευρες οδούς εκατέρωθεν με την Π.Ε.Ο.
 Κυκλικός Κόμβος 12 (προς Στεφανοβίκειο) : Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας . Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό του Στεφανοβικείου. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται για τη σύνδεση του δεξιού παράπλευρου οδικού δικτύου και του συνόλου των αποκοπτόμενων τοπικών οδών με την Π.Ε.Ο.

• Κυκλικός Κόμβος 13 (προς Ριζόμυλο)
Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας.  Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό του Ριζόμυλου. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται για τη σύνδεση του δεξιού παράπλευρου οδικού δικτύου και του συνόλου των αποκοπτόμενων τοπικών οδών με την Π.Ε.Ο.
• Κυκλικός Κόμβος 14 (προς Ριζόμυλο). Τετρασκελής κυκλικός κόμβος μίας (1) λωρίδας.

Θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στον οικισμό του Ριζόμυλου. Το 4ο σκέλος σχεδιάζεται για τη σύνδεση του δεξιού παράπλευρου οδικού δικτύου και του συνόλου των αποκοπτόμενων τοπικών οδών με την Π.Ε.Ο.
Ο ρόλος των κυκλικών κόμβων είναι αυτός της ασφαλούς αναστροφής μεταξύ των οικισμών που διασχίζει η Π.Ε.Ο. και της ασφαλούς εισόδου στην αρτηρία από το παράπλευρο και το λοιπό τοπικό οδικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό σχεδιάζονται σε μέγιστη απόσταση περίπου 2 χλμ. μεταξύ τους, απόσταση που με άνεση μπορεί να καλυφθεί χωρίς μείωσης της οδηγικής άνεσης τόσο στην κύρια οδό όσο και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.
Το παράπλευρο δίκτυο, το οποίο προτείνεται να εκτείνεται πρακτικά στο σύνολο του οδικού τμήματος αξιοποιώντας και υφιστάμενες τοπικές οδούς αλλά και αδιάνοικτες οδούς των αναδασμών της περιοχής μειώνοντας τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, θα αποτελείται κατ’ εκτίμηση από 24,5 χιλ. τμημάτων διατομής με μία (1) λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00 μ., λωρίδα καθοδήγησης (διαγράμμιση) πλάτους 0,25 μ. και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 6,50 μ. και 39,1 χιλ. τμημάτων διατομής με μία (1) λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 2,75 μ. και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 5,50 μ. Στο συνολικό μήκος δεν προσμετρούνται τα υφιστάμενα τμήμα στα οποία δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις. Σε περιοχές που δεν υπάρχει υφιστάμενο τοπικό δίκτυο και στο βαθμό που είναι εφικτό, οι σχεδιαζόμενες παράπλευρες οδοί βαίνουν παράλληλα με την αρτηρία μετά την αποστραγγιστική τάφρο.

Πηγή: gegonota.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here