Ολες οι πληροφορίες από τη ΔΑΕΦΚ για τις διαδικασίες αποκατάστασης κτιρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό

311

Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες που αφορούν την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου που σημειώθηκε στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, δίνει με ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔ ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για ελέγχους κτιρίων υποβάλλονται στη ΔΑΕΦΚ και ειδικότερα στη ΔΑΕΦΚ – ΚΕ, Ι. Κόνιαρη 43, 114 71 Αθήνα, είτε ταχυδρομικώς, είτε με κατάθεση σε ΚΕΠ.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο της ΔΑΕΦΚ αναφέρονται τα εξής:

«Με αφορμή πολλά ερωτήματα δημάρχων αλλά και πολιτών σχετικά με τη διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων, σας παραθέτουμε αναλυτικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021
1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος ξεκίνησε την ίδια μέρα του σεισμού και συνολικά μέχρι τις 14 Μαρτίου διενεργήθηκαν 5.718 αυτοψίες.
Από τις 16 Μαρτίου 2021 επιτροπές Μηχανικών της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) διενεργούν επανελέγχους στα πληγέντα κτήρια από τον σεισμό της 3 ”ις Μαρτίου 2021. Κατά το στάδιο αυτό επανελέγχονται τα κτήρια που χαρακτηρίστηκαν ως μη κατοικήσιμα κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο και τυχόν άλλα κτήρια που δεν είχαν ελεγχθεί.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
1. Η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/635Ο/Α325/11.3.2Ο21 (ΦΕΚ 964/Β/11.3.2Ο21) κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» με την οποία οριοθετήθηκαν πληγείσες περιοχές και καθορίστηκαν οι όροι χορήγησης της Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ.) για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων.
Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑ ΣΕΙΣΜΟ
1. Η με αρ, πρωτ. οικ.6772/Β9β/19.12,2Ο11 (Β’ 3201) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων « Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Ι Ι της υπ’ αρ. οικ.11756/Δ5/16.1Ο.2Ο18 (Β’ 4776) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (διόρθωση σφάλματος Β’ 5988/2018).
• Αίτηση με τα απαιτούμενα βικαιολογητικά, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την παραλαβή του Π.Α.Ε.Ε.Κ., προκειμένου να.-καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για ανακατασκευή του κτηρίου τους ή για αυτοστέγαση.
Τα βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, καθορίζονται σε υπουργική απόφαση και είναι:
Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.), με το/την οποίο/-α το κτήριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.
Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου με το τοπογραφικό διάγραμμα που τους συνοδεύει.
Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο
Οικοδομική άδεια του πληγέντος κτηρίου (εφόσον είχε ανεγερθεί με οικοδομική άδεια)
Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη)-του ν. 1599/1986 του/της ιδιοκτήτη/τριας (εις διπλούν, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Δικαιούχου Σ.Σ. για Ανακατασιάέυή/Αυτοστέγαση. Στην υπόψη Βεβαίωση καθορίζεται το ύψος της Σ.Σ. (το ποσό του άτοκου δανείου και της δωρεάν κρατικής αρωγής) σύμφωνα με το εμβαδόν του πληγέντος κτηρίου και τη χρήση αυτού, όπως περιγράφονται στο Π.Α.Ε.Ε.Κ, καθώς και οι δόσεις χορήγησής της όπως αυτές καθορίζονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής, στην περίπτωση ανακατασκευής απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης για την ανέγερση νέου κτηρίου από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), ενώ στην περίπτωση αυτοστέγασης το συμβόλαιο αγοροπωλησίας κτηρίου.
2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Υπολογίζεται βάσει των βλαβών του κτηρίου λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό εγκεκριμένο τιμολόγιο επισκευών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και:
o το ανώτατο όριο της Σ.Σ. για την επισκευή φερόντων στοιχείων κτηρίου ορίζεται σε € 300 ανά τ,μ. για το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου.
ο Το ανώτατο όριο της Σ.Σ. για’ΐην επισκευή μη φερόντων στοιχείων κτηρίου ορίζεται σε € 180 ανά τ.μ. για το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου και μέχρι τα 150 τ.μ..
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Σ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
Οι ιδιοκτήτες πληγέντων επισκευάσιμων κτηρίων τα οποία βρίσκονται εντός των οριοθετημένων περιοχών μπορούν να υποβάλουν στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., Ι.Κόνιαρη 43, 114 71 Αθήνα, είτε ταχυδρομικά, είτε με κατάθεση σε Κ.Ε.Π. (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/635Ο/Α325/11.3.2Ο2Ι (B ‘964) κ.υ.α.):
• Έως 11.3.2022, αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί Άδεια επισκευής και να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την επισκευή του κτηρίου.
Στεγαστική συνδρομή για την επισκευή των κτηρίων τους με την έκδοση άδειας επισκευής, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, οι ιδιοκτήτες των κτηρίων που παρουσιάζουν βλάβες οι οποίες μπορούν να επισκευαστούν, ανεξάρτητα αν το κτήριο έχει ελεγχθεί ή όχι κατά τον πρωτοβάθμιο ή/και δευτεροβάθμιο έλεγχο και ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του ως Πράσινο ή Κίτρινο.
Εφόσον μετά από αίτημα -του ιδιοκτήτη, έχει εκδοθεί Έκθεση Αυτοψίας σύμφωνα με την οποία το κτήριο χαρακτηρίζεται επισκευάσιμο, η αίτηση για έκδοση Άδειας επισκευής υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την παραλαβή της εν λόγω Έκθεσης Αυτοψίας.
Τα βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται σε υπουργική απόφαση, που συνοδεύουν την αίτηση, είναι:
Πλήρης φάκελος μελέτης επισκευής που συντάσσεται από Ιδιώτη Μηχανικό σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές αποφάσεις
Έκθεση αυτοψίας ή Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας ή Επανελέγχου (εφόσον υπάρχουν)
Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακΙνήτου με το τοπογραφικό διάγραμμα που τους συνοδεύει
Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο
Οικοδομική άδεια του πληγέντος κτηρίου (εφόσον είχε ανεγερθεί με οικοδομική άδεια) και
Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη) του ν. 1599/1986 του/της ιδιοκτήτη/τριας (εις διπλούν, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
Για την έγκριση των εργασιών επισκευής προηγείται αυτοψία από μηχανικό της αρμόδιας υπηρεσίας παρουσία του ιδιοκτήτη και του μελετητή μηχανικού.
Μετά την αυτοψία και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η μελέτη επισκευής και εκδίδεται Αδεια επισκευής. Στην εν λόγω άδεια καθορίζεται το ποσό της στεγαστικής συνδρομής σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και χορηγείται στο/στη δικαιούχο η πρώτη (Α’) δόση.

Γ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
Οι Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κύριων κατοΙΚΙών για τις οποίες, λόγω του σεισμού της 3 ης Μαρτίου 2021, έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν χαρακτηρισθεί ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση με Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής κ.υ.α. Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται αφορούν την υποβολή στοιχείων σχετικά με τη μόνιμη κατοικία τα μέλη της οικογένειας και στοιχεία για τη συγκατοίκηση ή ενοικίαση (Υπεύθυνη Δήλωση, φορολογικά στοιχεία ΕΙ, Ε2, Ε9, λογαριασμούς Ο.Κ.Ω. κ.λπ.).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here