Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας

441

Επιδότηση, έως και 200.000 ευρώ, μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του προγράμματος «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία» προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Εχει και αναδρομική ισχύ, καθώς μπορούν να επιχορηγηθούν δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 13/7/2018 και έπειτα.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, άρχισε στις 16 Μαϊου και θα μείνει «ανοικτή» έως και τις 30 Αυγούστου 2019. Μέσω του προγράμματος, θα επιχορηγηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 80.000 έως 400.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Ωστόσο, σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, η επιδότηση μπορεί να ανέλθει στο 60%. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση η επιχορήγηση δε μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 200.000 ευρώ που θέτει ο Καν. 1407/2013 (de minimis).

Όροι και προϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, είναι οι ακόλουθες:

– Η επιχείρηση έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης.

– Η πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που είναι επιλέξιμοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

– Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

– Η υφιστάμενη επιχείρηση χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ή Γ’ κατηγορίας) και μέχρι τις 31/12/2018 έχει κλεισμένες τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις.

– Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία τελευταία έτη.

– Η επιχείρηση έχει την – κατά περίπτωση – απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τις δραστηριότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.

– Η επιχείρηση υποβάλλει ένα και μοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.

– Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

– Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

– Δεν ανήκει σε προβληματικές επιχειρήσεις.

– Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

– Το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες
Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, δηλαδή αυτές που θα χρηματοδοτηθούν, είναι το κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, η αγορά καινοτομίας καθώς και οι δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, με κριτήρια που αξιολογούν την ποιότητα και πληρότητα της κάθε πρότασης, την Αξιοπιστία υλοποίησης του έργου και τις επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία.

Δίνεται προτεραιότητα τους στρατηγικούς τομείς της RIS3 της Θεσσαλίας, δηλαδή το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα, την Ενέργεια, το Περιβάλλον, το Δημιουργικό Τουρισμό, την Αποκατάσταση και τις Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας, τα Μέταλλα και τα Δομικά Υλικά.

Σταμάτης Ζησίμου

Πηγή: euro2day.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here