Να δηλώσουν συμμετοχή στην υπό συγκρότηση Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης καλεί τους δημότες ο Θ. Νασιακόπουλος

205

Ύστερα από την πρώτη πρόσκληση η οποία δεν τελεσφόρησε λόγω έλλειψης δηλώσεων συμμετοχής, ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος καλεί εκ νέου τους δημότες του Δήμου να δηλώσουν συμμετοχή στην υπό συγκρότηση Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ακολουθεί τη δημοτική περίοδο, συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου του. Έχει γνωμοδοτικό ρόλο σε σημαντικά θέματα δημοτικής πολιτικής. Συμμετέχουν σε αυτή εκπρόσωποι φορέων, κοινωνικών οργανώσεων και ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται για τις δημοτικές υποθέσεις.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) και καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.
Οι δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται αυτοπροσώπως στο τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dioikisi@kileler.gov.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here