Μπαριώτας: «Άδικη η εξαίρεση των νοσηλευτών και παρασκευαστών του ΟΚΑΝΑ από την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής απασχόλησης»

267

Στο άρθρο 101 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α/19) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής απασχόλησης στο προσωπικό των Τοπικών Ομάδων Υγείας Τ.ΟΜ.Υ) και στο προσωπικό των Μονάδων Υγείας που ανήκουν στην Α.Ε.Μ.Υ. Στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου οι βουλευτές όλων σχεδόν των κομμάτων πρότειναν να δοθεί το επίδομα και στους νοσηλευτές και παρασκευαστές του ΟΚΑΝΑ, ωστόσο το Υπουργείο Υγείας δεν προχώρησε σε σχετική νομοθέτηση. Μάλιστα, από το 2013 με ΚΥΑ έχει χορηγηθεί το επίδομα στο σύνολο των νοσηλευτών και οδηγών ασθενοφόρων του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, στο προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» , στους νοσηλευτές και νοσοκόμους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών.
Πρόκειται για άδικη εξαίρεση, τη στιγμή που οι συνθήκες εργασίας στον ΟΚΑΝΑ είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένες, καθώς οι ασθενείς που απευθύνονται στις μονάδες του είναι υψηλού κινδύνου αναφορικά με μολυσματικές και μεταδιδόμενες ασθένειες και με αυξημένη παραβατική συμπεριφορά. Μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ αιτήθηκε δύο φορές (07/06/2013 και 09/07/2015) την χορήγηση του επιδόματος στις σχετικές ειδικότητες εργαζομένων. Να σημειωθεί, επίσης, ότι το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ που ανήκουν στις ειδικότητες αυτές έχει δικαιωθεί δικαστικά (πρωτόδικα) για την καταβολή του επιδόματος αυτού από την 01/01/2013 και εφεξής. Πρόκειται για 150 νοσηλευτές και παρασκευαστές. Δεδομένου ότι το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ μικτά, το ετήσιο κόστος καταβολής του επιδόματος δεν υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τον Υπουργό: 1) Για ποιο λόγο οι νοσηλευτές και παρασκευαστές του ΟΚΑΝΑ δεν έχουν συμπεριληφθεί στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας; 2) Πότε προτίθεστε να τους συμπεριλάβετε προκειμένου να σταματήσει να υφίσταται αυτή η αδικία σε βάρος 150 εργαζομένων;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Άδικη η εξαίρεση των νοσηλευτών και παρασκευαστών του ΟΚΑΝΑ από την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής απασχόλησης»

Στο άρθρο 101 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α/19) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής απασχόλησης στο προσωπικό των Τοπικών Ομάδων Υγείας Τ.ΟΜ.Υ) και στο προσωπικό των Μονάδων Υγείας που ανήκουν στην Α.Ε.Μ.Υ. Στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου οι βουλευτές όλων σχεδόν των κομμάτων πρότειναν να δοθεί το επίδομα και στους νοσηλευτές και παρασκευαστές του ΟΚΑΝΑ, ωστόσο το Υπουργείο Υγείας δεν προχώρησε σε σχετική νομοθέτηση.
Μέχρι 31/12/2012 το σύνολο των εργαζομένων που ανήκε στις συγκεκριμένες ειδικότητες λόγω των ιδιαίτερα επικινδύνων και ανθυγιεινών συνθηκών απασχόλησης λάμβανε το σχετικό επίδομα. Ωστόσο από την 01/01/2013 και την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο (ν. 4024/2011) ορίστηκε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα καθοριστούν οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος. Με την ΥΑ οικ.2/16519/0022 ΦΕΚ Β’ 465/2012 χορηγήθηκε στο σύνολο των νοσηλευτών και οδηγών ασθενοφόρων του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ το συγκεκριμένο επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, ενώ με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 2/53212/0022 ΦΕΚ Β’ 2012/2014 χορηγήθηκε και στους νοσηλευτές που απασχολούνται στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, ενώ με το υπ’ αριθμ. 2/11730/ΔΕΠ/04-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) επεκτάθηκε και στο προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Στη συνέχεια, με την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4368/2015 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) χορηγήθηκε και στο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό ιατρικών εργαστηρίων, ενώ με στο άρθρο 98 ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) προβλέφθηκε η χορήγηση του επιδόματος μεταξύ άλλων ειδικοτήτων και στους νοσηλευτές και νοσοκόμους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών.
Παρά το γεγονός ότι τα καθήκοντα των νοσηλευτών, βοηθών ιατρικών εργαστηρίων ΟΚΑΝΑ είναι ακριβώς ίδια με τα καθήκοντα των εργαζομένων αντίστοιχων ειδικοτήτων που απασχολούνται στα νοσοκομεία και ιατρεία του Δημοσίου, Φορέων κοινωνικής Ασφάλισης και των ΟΤΑ και των λοιπών φορέων φροντίδας υγείας, και παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ενάσκησης των καθηκόντων καθόλου δεν διαφοροποιούνται από τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων αυτών, στο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ δεν έχει χορηγηθεί το σχετικό επίδομα τη στιγμή μάλιστα που οι συνθήκες εργασίας στον ΟΚΑΝΑ είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένες, καθώς οι ασθενείς που απευθύνονται στις μονάδες του είναι υψηλού κινδύνου αναφορικά με μολυσματικές και μεταδιδόμενες ασθένειες και με αυξημένη παραβατική συμπεριφορά. Μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ αιτήθηκε δύο φορές (07/06/2013 και 09/07/2015) την χορήγηση του επιδόματος στις σχετικές ειδικότητες εργαζομένων. Να σημειωθεί, επίσης, ότι το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ που ανήκουν στις ειδικότητες αυτές έχει δικαιωθεί δικαστικά (πρωτόδικα) για την καταβολή του επιδόματος αυτού από την 01/01/213 και εφεξής. Πρόκειται για 150 νοσηλευτές και παρασκευαστές.

Επειδή πρόκειται για άδικη εξαίρεση,

Επειδή το ετήσιο κόστος καταβολής του επιδόματος δεν υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ, δεδομένου ότι το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ μικτά,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για ποιο λόγο οι νοσηλευτές και παρασκευαστές του ΟΚΑΝΑ δεν έχουν συμπεριληφθεί στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας;
2) Πότε προτίθεστε να τους συμπεριλάβετε προκειμένου να σταματήσει να υφίσταται αυτή η αδικία σε βάρος 150 εργαζομένων;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here