Μ. Χαρακόπουλος: Στις… «προεκλογικές καλένδες» στέλνει ο κ. Σπίρτζης τον δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων;

389

«Η απάντηση του κ. Σπίρτζη επιβεβαιώνει τον φόβο των πολιτών ότι οι διαδικασίες για την κατασκευή του δρόμου Λάρισας Φαρσάλων αργοπορούν χαρακτηριστικά. Κυριολεκτικά σέρνονται! Δυστυχώς, από την απάντηση δεν διαφαίνεται κάποια πρόθεση για την επίσπευσή τους. Αν, όντως, υπήρχε διάθεση προς τούτο και κατανόηση για τη αναγκαιότητά του, οι μελέτες θα είχαν ολοκληρωθεί. Ελπίζω, η νέα ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μελέτης το 2019 να μην παραπέμπει στις… ‘‘προεκλογικές καλένδες’’! Φοβούμαι, όμως, πως αυτό επιβεβαιώνει η κρίσιμη υποσημείωση του κ. Σπίρτζη ότι η υλοποίηση της δέσμευσης για το 2019 τελεί υπό την “προϋπόθεση έγκαιρης εξασφάλισης της απαιτούμενης για την προώθηση της μελέτης χρηματοδότησης”».

Τα παραπάνω δήλωσε ο αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, σχολιάζοντας την απάντηση που έλαβε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, σε σχετική του ερώτηση για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των μελετών για το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χαρακόπουλος προχώρησε στην άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου κατόπιν σχετικών δηλώσεων του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού και του δημάρχου Φαρσάλων κ. Άρη Καραχάλιου, που απέδιδαν την «μη έναρξη των διαδικασιών χρηματοδότησης για την ανακατασκευή του δρόμου στην καθυστέρηση των απαιτούμενων μελετών από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Υποδομών». Στην ερώτησή του ο Θεσσαλός πολιτικός ανέφερε ότι «η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου που προκαλείται από τις εκκρεμότητες στο σχεδιασμό του, διαιωνίζει και εντείνει τα υφιστάμενα προβλήματα, καθώς, η επικινδυνότητα του δρόμου λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, κίνησης βαρέων οχημάτων, διέλευσης μέσα από τη Νίκαια, απουσίας εναλλακτικού οδικού δικτύου για τα αγροτικά μηχανήματα επισημαίνεται συνεχώς από επαγγελματίες και πολίτες». Παράλληλα, ζητούσε να ενημερωθεί για το λόγο που εκκρεμούν οι μελέτες και για τις ενέργειες του αρμόδιου Υπουργείου για την αποπεράτωση των μελετών.

Ο κ. Σπίρτζης στην απάντησή του αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η μη ολοκλήρωση του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια προσαρμογής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στον τελικό σχεδιασμό βάσει και των αναφερομένων στους εκδοθέντες Περιβαλλοντικούς Όρους. Η υπόψη σύμβαση εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2019, με την προϋπόθεση έγκαιρης εξασφάλισης της απαιτούμενης για την προώθηση της μελέτης χρηματοδότησης».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΡΙΤΖΗ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, : «Καθυστερεί η ολοκλήρωση του δρόμου Λάρισας-Φαρσάλων καθώς εκκρεμούν οι μελέτες στο Υπουργείο Υποδομών»

παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/4548/06.09.2018 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13), για ενημέρωση.

ΘΕΜΑ: Η με αριθμό 128/31-08-2018 ερώτηση τόυ βουλευτή κ. Μ. Χαρακόπουλου.

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Β-2026/03-09-2018 (αρ. πρωτ. ΔΟΥ/4548/4-9-2018) έγγραφό σάς (Fax).

Σε απάντηση της με αριθμό 1128/31-08-2018 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, που μας αποστείλατε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας τα ακόλουθα για τον οδικό άξονα «Λάρισα-Φάρσαλα»:

Βρίσκεται υπό εκπόνηση η μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων», που αφορά στην εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση (ή/καί νέα χάραξη για την παράκαμψη των ενδιάμεσων οικισμών) της υφιστάμενης Εθνικής Οδού «Λάρισα – Φάρσαλα». Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στην υπόψη σύμβαση αφορούν κατά περίπτωση σε επιμέρους τμήματα του υπόψη οδικού άξονα, καθότι έχουν ληφθεί υπόψη και αξιοποιούνται στάδια μελετών που είχαν εκπονηθεί/εγκριθεί κατά τμήματα στα πλαίσια προγενέστερης σύμβασης αρμοδιότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στα πλαίσια της υπόψη σύμβασης:

  • Έχει εκδοθεί η θετική γνωμοδότηση της Ε.Υ.ΠΕ. στα πλαίσια της διαδικασίας της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και ακολούθως εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του συνόλου του υπόψη έργου. Επιπρόσθετα, έχουν εγκριθεί: η Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης Οδοποιίας (Κύριας Οδού), η Προκαταρκτική Μελέτη Ισόπεδων Κόμβων, η Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη, το Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών (αρχικό και επικαιροποιημένο) και η Προκαταρκτική Επεξεργασία δύο (2) Γεφυρών.
  • Έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί: η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας (κύριας οδού) και Κόμβων, η Τροποποίηση Οριστικών Μελετών Οδοποιίας (κύριας οδού) και Κόμβων (στα τμήματα που προϋπήρχαν παλαιότερες μελέτες), η Οριστική Γεωλογική Μελέτη, η Τοπογραφική Αποτύπωση, η Κτηματογράφηση-επικαιροποίηση Κτηματογράφησης και η Προμελέτη δύο (2) Γεφυρών. Επίσης, βάση του επικαιροποιημένου προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών εκτελέστηκαν και υποβλήθηκαν οι Γεωτεχνικές Έρευνες, η αξιολόγησή τους και οι Γεωτεχνικές Μελέτες.
  • Υπολείπονται προς εκπόνηση: η Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, το ΣΑΥ-ΦΑΥ, η μελέτη Κτηματολογίου, η μελέτη Σήμανσης-Ασφάλισης και η Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης- Αποστράγγισης.

Σύμφωνα με τα αναφέρόμενα στους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους (ΑΔΑ: Ω52Π4653Π8- ΤΘΑ) εξετάζεται από τεχνική άποψη η δυνατότητα εφαρμογής επιμέρους θεμάτων τεχνικής φύσεως. Προκειμένου να τακτοποιηθεί το συμβατικό-τεχνικό αντικείμενο, ώστε να συνάδει με τον τελικό σχεδίασμά, συντάσσεται παράλληλα σχετικός Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέποντάι στο νέο νομοθετικό πλαίσιό του Ν.4412/2016, που περιλαμβάνει και εργασίες που απαιτούν τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.), καθότι για την υιοθέτηση π.χ. επιμέρους θεμάτων/παρατηρήσεων που θίγονται στην προαναφερόμενη Α.Ε.Π.Ο. άπαιτέίται η εκπόνηση επιμέρους σταδίων μελετών εκτός του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση της σύμβασης και την έγκριση του Σ.Π. απαιτείται αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο Ενάριθμο Έργο 2014ΣΜ07100018-ΣΑΜ071, από το οποίο χρηματοδοτείται η υπόψη μελέτη. Προς τούτο συντάχθηκε από την Δ/νση Οδικών Υποδομών σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου, που αφορά στην πρόταση για το ΠΔΕ 2018, τό οποίο ήδη διαβιβάστηκε (αρ. ττρώτ. ΔΟΥ/οικ./4105/2-8-2018 έγγραφο) στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

Συμπερασματικά, η μη ολοκλήρωση του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια προσαρμογής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στον τελικό σχεδίασμά βάσει και των αναφερομένων στους εκδοθέντες Περιβαλλοντικούς Όρους. Η υπόψη σύμβαση εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός τόϋ 2019, με Την προϋπόθεση έγκαιρης εξασφάλισης τής απαιτούμενης για την προώθηση της μελέτης χρηματοδότησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here