Λάρισα: Προσλήψεις 20 ατόμων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου

939

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων.

Οι ειδικότητες:

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 άτομα,

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5 άτομα,

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 3 άτομα,

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 5 άτομα,

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 3 άτομα,

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 άτομο,

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1 άτομο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση (διαθέσιμη στο γραφείο προσωπικού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων)

2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση επαγγελματικής άδειας (όπου απαιτείται)

4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

5. Υπεύθυνη Δήλωση, που να δηλώνεται ο χρόνος εμπειρίας σε αντίστοιχη ειδικότητα, ο οποίος θα καλύπτεται και με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται στην αίτηση συμμετοχής).

Δημοσίευση της ανακοίνωσης Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην Εφημερίδα Ελευθερία στις 20-6-2019.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, κου Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου και Βαρβαρέσου Ζαχαρία από 21-06-2019 ως 25-06- 2019 (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500341 και 2413500242).

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here