Λάρισα: Διοικητικό υπάλληλο θα προσλάβει ο Δικηγορικός Σύλλογος

91

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δηλώσεων μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών, αρχίζει την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και λήγει την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, θα κατατίθενται δε (ή θα αποστέλλονται και θα παραλαμβάνονται αντίστοιχα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:00, στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, (Λάρισα, οδός Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου γωνία, 1ος όροφος, Τηλ. 2410 532044), σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει «Αίτηση/δήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στον ΔΣΛ», καθώς και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/δηλούντος. Σε περίπτωση αποστολής, η εμπρόθεσμη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.

Η παρούσα πρόσκλησης θα δημοσιευθεί σε τοπικά έντυπα ή ηλεκτρονικά ΜΜΕ και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (www.dslar.gr), όπου και θα παραμείνει έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων/δηλώσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής-Τμήματος Νομικής ή Τμήματος Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΕΙ
 • Γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • Να είναι γεννηθείσες/έντες από την Ιανουάριου 1987 έως 31 η Δεκεμβρίου 1997,
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ν. Λάρισας,
 • Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεώς τους, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
 • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 12 του ν.3584/2007),
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και να μην έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,
 • Να μην είναι υπόδικοι ή να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
 • Να μην τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

Ολα τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα ως αντίγραφα .

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία, ότι:

 • Προηγούμενη τυχόν εμπειρία/προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένης της άσκησης δικηγορίας) θα μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα μοριοδότησης
 • Η προσκόμιση ενός μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου μοριοδοτείται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα μοριοδότησης, ενώ κατοχή πέραν του ενός εκ των ως άνω τίτλων, θα συνεκτιμηθεί ελεύθερα στην τελική αξιολόγηση.
 • Γνώση γλώσσας πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμηθεί ελεύθερα στην τελική αξιολόγηση.
 • Για τους υποψηφίους που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης.
 • Σε περίπτωση επιλογής Δικηγόρου, τούτος, πριν την υπογραφή της σύμβασης εργασίας, θα υποχρεούται σε παραίτηση από το δικηγορικό λειτούργημα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πτυχίο Νομική ή Πληροφορικής Βαθμός Πτυχίου Μόρια
  5-6,5 18
  6,6-8,00 22
  8,01 -10,00 25
     
Γνώση Αγγλικής γλώσσας Επίπεδο γνώσης  
  Β2 (καλή γνώση) 5

 

 

 

 

  Γ1 (πολύ καλή γνώση) 7
  Γ2 (άριστη γνώση) 10
     
Μεταπτυχιακός τίτλος   10
     
     
Διδακτορικός τίτλος   15
     
Προϋπηρεσία /Εμπειρία Έως 5 έτη 1 / έτος
  Από 6 έτη και άνω 10
     
Συνέντευξη   30
     
 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here