Λάρισα: 50% συν ένας, με κορονοϊό! Τμήμα Δημοτικού σχολείου αναστέλει τη λειτουργία του

437

Την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ2 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης  αποφάσισε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, καθώς συμπληρώθηκαν το  50% συν ένας μαθητές, που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19. Το τμήμα θα είναι κλειστό από 7/10/2021 έως και 17/10/2021.

Δείτε την απόφαση:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

A ν α σ τ ο λ ή Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Τ μ ή μ α τ ο ς Σ χ ο λ ι κ ή ς Μ ο ν ά δ α ς ».
Η Διευθύντρια Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/1-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».
2. Τις διατάξεις της Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/8-10-2002) Υ.Α. του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων…..», όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθμό
84172/ΙΒ/13-7-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1180/τ.Β΄/6-8-2010).
3. Τις διατάξεις του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-7-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Τη με αρ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) Υ.Α. με θέμα:
«Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».
5. Την ΚΥΑ με ΦΕΚ Β΄ 4187/10-9-2021 με θέμα: «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας
Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων
Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους
κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»
5. Τις Οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (10/9/2021) για τις Σχολικές Μονάδες με θέμα: «COVID-19:
Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης στις σχολικές μονάδες» .
6. bη με αρ. Εμπ. πρωτ. 596/7-10-2021, γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
μεθέμα:«Γνωμάτευση αναστολής λειτουργίας τμήματος».
7. Τα τοπικά επιδημιολογικά και κοινωνικά δεδομένα.
Αποφασίζουμε
Την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ2 του 2ουΔημοτικού Σχολείου
Γιάννουλης(Κωδικός σχολείου 9310430),από 7/10/2021 έως και 17/10/2021, λόγω
συμπλήρωσης του αριθμού 50% συν ένα του συνόλου των μαθητών/τριων του τμήματος πουv είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here