Κόκκαλης: Πόσα κυβερνητικά στελέχη υπέβαλαν δήλωση επαγγελματικής δραστηριότητας και περιουσιακών στοιχείων;

262

Ερώτηση στον υπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο Γεραπετρίτη κατέθεσε ο αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το αν έχουν κατατεθεί από τους κατέχοντες κυβερνητικές θέσεις, δηλώσεις που να περιλαμβάνουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία τους.
Αναλυτικά η ερώτηση αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 72 του νόμου 4622/2019: «1. Τα πρόσωπα του άρθρου 68 (δηλαδή (α) μέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί, (β) Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, (γ) Προέδροι ή επικεφαλής Ανεξαρτήτων Αρχών και Προέδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005) υποβάλλουν στην Προεδρία της Κυβέρνησης εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους δήλωση σχετικά με: (αα) όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που άσκησαν αυτοί και οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες τους κατά την τελευταία τριετία, (ββ) την τυχόν συμμετοχή αυτών και των συζύγων ή των συμβιούντων τους στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, υπό οποιαδήποτε μορφή, (γγ) αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης τελευταίας τριετίας εφόσον είναι ήδη υπόχρεα, ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, της αρχικής δήλωσης, (δδ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα των ιδίων ή των συζύγων ή συμβιούντων τους, αμειβόμενη ή μη, που δύναται, κατά την κρίση τους, να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των ανατιθέμενων καθηκόντων τους, (εε) αντίγραφο ποινικού Μητρώου, και (στ) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των περιορισμών και υποχρεώσεων του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και της αρμοδιότητας της Επιτροπής Δεοντολογίας και δήλωση παραίτησης από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησης των αποφάσεών της.»
Εν όψει των παραπάνω και του ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 η Προεδρία της Κυβέρνησης υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, ερωτάται ο κ.υπουργός:
– Πόσοι και ποιοί από τους παραπάνω δημόσιους λειτουργούς και στελέχη έχουν υποβάλει την υπό κρίση δήλωση;
– Να κατατεθούν στη Βουλή οι υποβληθείσες δηλώσεις βάσει του άρθρου 133 του Κανονισμού.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here