Κοινό Δελτίο Τύπου των βουλευτών ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Λάρισας Άννας Βαγενά και Νίκου Παπαδόπουλου

359

Σε ερώτηση βουλευτών ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προς τα υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών Λάρισας κ. Νίκου Παπαδόπουλου και κ.Άννας Βαγενά, σχετικά με την αξιοποίηση κονδυλίων από την περιφέρεια Θεσσαλίας κατά την περίοδο 2014 έως και σήμερα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης απάντησε προς ενημέρωση των βουλευτών, αλλά και διερεύνηση τυχόν ελλείψεων, τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 3616/22-11-2018 Ερώτηση 8 βουλευτών (ΣΥΡΙΖΑ) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 3616/22-11-2018 Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης και σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα στο Εθνικό Σκέλος είναι ενταγμένα έργα και μελέτες που αφορούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 502,7 εκ.ευρώ, ετήσιες πιστώσεις 70 εκ.ευρώ για το 2018 και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 203,58 εκ.ευρώ μέχρι σήμερα (192,3 εκ. μέχρι 31-12-2017 και 11,3 εκ. το 2018).

Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, το ΕΣΠΑ 2014-2020 με προγραμματικούς πόρους συνολικού ύψους 25,8 δις € συνιστά το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Οι πόροι των ΕΔΕΤ συμβάλλουν στην αύξηση της εγχώριας παραγωγικότητας μέσω της συγχρηματοδότησης δράσεων έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης ΤΠΕ, στήριξης και ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, κατασκευής κρίσιμων ενεργειακών και περιβαλλοντικών υποδομών και δικτύων, προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, περιορισμού της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υλοποιούνται δράσεις (έργα υποδομών & κρατικές ενισχύσεις) από οκτώ συνολικά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η πορεία εξέλιξης όλων των προγραμμάτων μέχρι σήμερα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα 1 (Σας επισυνάπτεται ολόκληρη η απάντηση με τους πίνακες -βλ.σχ.πίνακα).

Τα έργα αφορούν στο σύνολο των 11 Θεματικών στόχων της Προγραμματικής Περιόδου, ήτοι:

ΘΣ 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (υποδομές έρευνας και καινοτόμα επιχειρηματικότητα)

ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και της ποιότητάς τους

ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

σε όλους τους τομείς (εξοικονόμηση ενέργειας δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων)

ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων (όπως αντιπλημμυρικά –προμήθεια πυροσβεστικών κα )

ΘΣ 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων (έργα υδρεύσεων _υγρών λυμάτων –ΑΣΑ- πολιτισμού τουρισμού. Βιοποικιλότητας κλπ)

ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων (οδοποιία & οδική ασφάλεια –σιδηροδρομικά οργά – Φυσικό αέριο κλπ)

ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης (υγεία –πρόνοια- κοινωνική επιχειρηματικότητα δράσεις για ROMAΚΛΠ)

ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση (σχολικές υποδομές – προμήθειες πληροφορικής κλπ )

ΘΣ 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης (απλούστευση διαδικασιών –ηλεκτρονική διακυβέρνηση- κωδικοποίηση κλπ).

Συνολικά η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 -2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι σήμερα ανέρχεται ως προς τις υπογραφείσες συμβάσεις στο 43% και ως προς τις πληρωμές στο 18% .Ειδικότερα όσον αφορά στην ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το 2014-2020 (ΠΕΠ Θεσσαλία 2014-2020), αυτή αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα 2(βλ.σχετ. Πίνακα).

Επιπλέον,όμως, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτούνται δράσεις από αλλά 5 Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα 3

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here