Κλειστά τα σχολεία και στο Δήμο Τεμπών

268

Μη λειτουργία σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και των
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Τεμπών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Τ ε μ π ώ ν
Έχοντας υπόψη:
1)- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγρ. 4 περίπτ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2)- Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τεύχος Α΄/01-05-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»
3)- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Λόγω της χιονόπτωσης και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Τεμπών, αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 δεν θα λειτουργήσουν οι Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης και της Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Τεμπών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here