Ιερώνυμος: “Τα μέτρα μας έχουν κουράσει και έχουμε φτάσει εως και τον διχασμό – Στον αγώνα με τον κορονοϊό η Παναγία είναι μαζί μας”

586

Λάρισα, Δεκαπενταύγουστος 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν
Εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου,
Μέσα στό ζωηρό φῶς τοῦ καλοκαιριοῦ προβάλλει τό ὁλοφώ-τεινο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου! Ἡ Βασίλισσα τοῦ κό-σμου, ἡ δόξα τῶν Ἀρχαγγέλων, ἡ προστάτιδα κάθε ψυχῆς θλιβομέ-νης, ἡ μάνα ὅλων μας ἔρχεται στό θρόνο Της στούς Ναούς μας καί τίς καρδιές μας, γιά νά κυριαρχήσει ἡ Χάρη Της καί ἡ χαρά Της.
Τό λέγαμε καί πέρισυ. Παράδοξο τό γεγονός! Ἡ Κυρία Θεο-τόκος ἐξέρχεται τοῦ κόσμου αὐτοῦ, πεθαίνει, ἡ Εἰκόνα Της ἀποτυ-πώνει Ἐξόδιο Ἀκολουθία, Κηδεία μεγαλοπρεπῆ καί συνάμα σεμνή καί εἰρηνική, κι ἐμεῖς χαιρόμαστε! Καί πέρισυ μέν τονίσαμε πώς αὐ-τό συμβαίνει γιατί μέ την Κοίμηση της Θεοτόκου ὁ θάνατος ἀπο-δεικνύεται ἕνας νικημένος ἐχθρός πού προσωρινά μόνον μπορεῖ νά ἔχει ἀποτελέσματα ἐπάνω μας, καθώς προορισμός μας εἶναι ἡ Κοι-νή Ἀνάσταση. Ἀναδεικνύεται ἡ πραγματικότητα τῆς αἰώνιας ζωῆς μέσα στήν ἀτελεύτητη χαρά τοῦ Παραδείσου. Διαπιστώνεται πώς ἕνας ἄνθρωπος, συνεργαζόμενος μέ τόν Ἅγιο Θεό, μπορεῖ νά γίνει Θεάνθρωπος κατά Χάρη.
Φέτος πρέπει νά ἐστιάσουμε περισσότερο σέ αὐτό πού τό Ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς μᾶς τονίζει. «Ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε»! Μπορεῖ νά γεύτηκες θανάτου, μπορεῖ νά ἔπαψες νά ζεῖς βιολογικά, μπορεῖ νά μήν εἶσαι παροῦσα καί νά μή σέ βλέπουμε μέ τά μάτια τοῦ Σώματος, αλλά ἀκριβῶς ἐπειδή δέν σέ κράτησε ὁ θάνατος, ἀκριβῶς ἐπειδή εἶσαι ἡ μητέρα τῆς ζωῆς, ἀκρι-βῶς ἐπειδή εἶσαι ἡ μητέρα ὅλων μας δέν ἐγκατέλειψες ποτέ τόν κό-σμο Θεοτόκε. Δέν μᾶς ἐγκατέλειψες ποτέ, δέν μᾶς ἄφησες ὀρφα-νούς, δέν ἐπέτρεψες νά αἰσθανθοῦμε τήν ἀπόγνωση τῆς μοναξιᾶς. Ἀντίθετα, ἐμεῖς πολλές φορές γυρίζουμε τήν πλάτη στό Θεῖο ἔλεος καί πορευόμαστε στήν ἀπόγνωση τῆς ἄρνησης καί τό σκότος τοῦ ἐ-γωιστικοῦ μας θελήματος.
Στή ζωή τοῦ καθενός θά συμβοῦν πολλά καί δύσκολα. Κα-νείς δέν ἔζησε στή γῆ αὐτή χωρίς νά γευτεῖ πόνο, κόπο, θλίψη ἤ καί τά χειρότερα. Ἀλλοίμονό μας ἄν πιστέψουμε ὅτι μᾶς ξέχασε ὁ Ἅ-γιος Θεός, ὅτι μᾶς παράτησε ἡ Κυρία Θεοτόκος, ὅτι ἀγωνιζόμαστε μόνοι! Μπορεῖ νά λυσσομανᾶ ὁ ἐχθρός μας διάβολος καί νά μεθο-δεύει δεινά δυσπερίγραπτα καί πρωτοφανῆ, πού νά μᾶς κλονίζουν καί νά μᾶς δημιουργοῦν φόβο καί ἀβεβαιότητα. Ὁ Χριστός μας τά ἀνέχεται, ἐπιτρέποντας μόνον ὅσα ἀντέχουμε, γιατί γνωρίζει ὅτι μέ τόν ἀγῶνα μας ἐνάντια σέ ὅλα αὐτά ὡριμάζουμε πνευματικά, ἀπο-κτοῦμε ἐμπειρίες Χάριτος καί ἑδραιωνόμαστε ἀκόμη περισσότερο στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί Πατρός. Καί ἡ Κυρία Θεοτόκος, μέσα σέ αὐτές τίς δυσκολίες, ὅταν δοκιμαζόμαστε περισσότερο, τότε ἀ-ποδεικνύεται ἡ στοργική μητέρα ὅλων μας. Τότε ἁπλώνει προστα-τευτικά τό μαφόρι Της καί μᾶς καλύπτει ἀπό κάθε ἐπιβουλή τοῦ ἐναντίου. Τότε περισσότερο πιεστικά παρακαλεῖ τόν Υἱόχ καί Θεό Της γιά τήν κάθε ψυχή, γιά τόν κάθε τόπο, γιά τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη.
Φέτος ἡ μνήμη Της μᾶς βρίσκει μέσα στήν πανδημία τοῦ κο-ρωναϊοῦ, μέ μέτρα προστασίας τῆς ὑγείας μας, τά ὁποῖα ὅσο χρή-σιμα καί ἀπαραίτητα κι ἄν εἶναι, μᾶς ἔχουν κουράσει καί μᾶς ἔ-χουν ἐξαντλήσει, σέ σημεῖο πού λιποψυχῶντας νά ἔχουμε φτάσει ἕως καί τό διχασμό. Πρέπει νά κατανοήσουμε ὅτι οἱ δυσκολίες ὑ-πάρχουν γιά νά τίς ἀντέχουμε καί νά κερδίζουμε Χάρη. Στόν ἀγῶ-να αὐτό ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ὁλοφάνερα μαζί μας, καθώς καί τά κρούσματα στή χώρα μας ἀναλογικά εἶναι λιγότερα ἀπό ἀλ-λοῦ, ἀλλά καί ἡ ἀκαταμάχητη προστασία Της ἔχει ἀποτρέψει τά χειρότερα. Ἄς τήν ἐπικαλούμαστε μέ πόθο καί πόνο, ἔχοντας τήν βέβαιη ἐλπίδα μας στήν πρόνοιά Της, καταθέτοντας στή Χάρη Της καί τήν προσευχητική μας ἔγνοια γιά τά θύματα τῆς πανδημίας.
Αὐτῆς Ἁγίαις Πρεσβείαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἀμήν.
Μέ πατρικές εὐχές.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here