Επιτυχημένη η συμμετοχή του Δήμου Κιλελέρ στην εκδήλωση”Χορός και Συνύπαρξη Λαών στη Θεσσαλική Γη”

444

Την«3ηΧορευτικήΣυνύπαρξηΛαώνκαιΠολιτισμώνστηΘεσσαλικήΓη»διοργάνωσανοιπολιτιστικοίσύλλογοιΕ.Μ.Λ.ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ – Μ.Ε.Σ. ΑΒΕΡΩΦ‘’ΟΘΕΤΤΑΛΟΣ’’- Μ.Σ. ΓΛΑΥΚΗΣ – Π.Σ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ – Μ.Ε.Σ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ – Ε.Σ. ΧΑΛΚΗΣ.Ήταν μίαχορευτικήσυνάντησηπολιτισμώνπουέγινευπότηναιγίδατηςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΛΑΡΙΣΑΣμε συνδιοργανωτέςτουςΔήμουςΚΙΛΕΛΕΡ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝκαιΤΕΜΠΩΝ.
Στοπλαίσιοαυτήςτηςεκδήλωσηςσυναντήθηκαν χορευτικέςομάδες από την Ιταλία, το Ισραήλ και τη Βουλγαρία και την Κρήτη. Γιαεπτάμέρεςθαφιλοξενήθηκαν 70 χορευτέςκαιμουσικοί, οιοποίοιέδωσανπαραστάσειςστηνπόλητηςΛάρισας, αλλάκαιστη Γλαύκη και τη Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ, στο Πυργετό και το Συκούριο. Οιπολίτεςτου ΔήμουΚιλελέρ είχαντηνευκαιρίαναπαρακολουθήσουνχορούςκαιτραγούδιααπότιςχορευτικέςομάδεςτωνπολιτιστικώνσυλλόγωναλλάκαιτωνφιλοξενούμενωναποστολώντωνχωρώνπουπροαναφέρθηκαν, οιοποίεςαποτελέσαν φορείςτηςελληνικής, ιταλικής, ισραηλινήςκαιβουλγαρικήςπαράδοσης. Κατ’αυτότοντρόπο, δόθηκεστοκοινόηδυνατότηταναεμπλουτίσειτιςπολιτισμικέςκαιιστορικέςγνώσειςτουαλλάκαινασυνειδητοποιήσειτησημασίαπουέχειηπαράδοσηκάθελαούμέσαστοχρόνο, τηδιαφορετικότητατουκαθενόςκαιτιςομοιότητεςπουμπορείναπαρουσιάζουνμεταξύτους.
Στόχοςαυτήςτηςσυνάντησης, πουπάντρεψετοχορόκαιτοτραγούδιτωντεσσάρωναυτώνχωρών, ήταννααναπτυχθούνδεσμοίφιλίας,προωθώνταςτοπνεύματηςσυνεργασίας, τηςομόνοιαςκαιτηςειρήνηςμεταξύτης Ελλάδας, της Ιταλίας, της Βουλγαρίαςκαιτου Ισραήλ. Επιπλέον, σκοπόςαυτούτουΦεστιβάλ, πουαποτελείπλέονθεσμόγιαταπολιτιστικάδρώμενατηςπεριοχήςμας, ήτανηπροβολή, ηπαρουσίασηκαιταυτόχροναηπροώθησητουπολιτισμού, αλλάκαιτουτουρισμού. Ειδικότερα, μέσααπότατραγούδια, τους χορούς, ταήθηκαιταέθιμαπουπροβλήθηκανστοκοινό, αναδείχθηκεηπολιτιστικήκληρονομιάκαι παράλληλαεπιτευχθεί ηανάπτυξητουαισθήματοςτηςομαδικότηταςκαιτουαλληλοσεβασμού, τουεθελοντισμούκαιτηςευγενούςάμιλλαςμεταξύτωνδιοργανωτών, των πολιτιστικώνσυλλόγωνκαιτων άλλων φορέων.
Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «… τα στοιχεία της παράδοσης κάθε λαού αποτελούν ένα «μέτρο ανθρώπινο» το οποίο μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο, να κατανοήσουμε την ίδια του την ύπαρξη και να αφουγκραστούμε την εξέλιξη των κοινωνιών. Ο Δήμος Κιλελέρ έχοντας ως γνώμονατην αρχή ότι στην παράδοση βρίσκονται τα ερεθίσματα για κάθε σύγχρονη δημιουργία στέκεται πάντοτε αρωγός σε τέτοιες εκδηλώσεις, με κάθε κόστος, κάθε θυσία και χωρίς κανένα δισταγμό…».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here