Επιδοτήσεις έως 200.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις της Λάρισας

498

Δύο νέες δράσεις ενταγμένες στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ με επιδοτήσεις που ξεκινούν από 10.000 και φτάνουν τις 200.000 ευρώ έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν μικρές επιχειρήσεις της Λάρισας προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην εστίαση, στην εκπαίδευση, στην αγροδιατροφή, στην πληροφορική, στην υγεία, στις κατασκευές και γενικά σε ευρύτατο οικονομικό φάσμα, έχουν την ευκαιρία από τον τρέχοντα μήνα να καταθέσουν σχέδια και να λάβουν χρηματική ενίσχυση που θα τους επιτρέψει να εκσυγχρονιστούν, να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους και να καταστούν ανταγωνιστικές σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Οι δύο συγκεκριμένες δράσεις η “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις” και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επιχειρηματιών ανά τη Θεσσαλία καθώς το ποσοστό ενίσχυσης είναι ελκυστικό μιας και διαμορφώνεται από 50% έως 65%. Λόγω του ενδιαφέροντος που προσελκύουν τα δύο προγράμματα η “Ε” δίνει σήμερα τα βασικά σημεία, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μια γενική εικόνα για τους δικαιούχους των προγραμμάτων, τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα επενδυτικά σχέδια που επιδοτούνται, τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας ώστε να βοηθηθούν και να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ο προϋπολογισμός της είναι 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και η επιδότηση για τα επενδυτικά τους σχέδια ξεκινά από 20.000 και φτάνει τις 200.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και διαμορφώνεται από 50% έως 65%. Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία και Υλικά – Κατασκευές.

* ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης και να έχουν δύο τουλάχιστον ετήσιες μονάδες (ΕΜΕ) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

* ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό). Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και ο χρόνος υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

* ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 20/02 (ώρα 10 π.μ.) και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB. Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): επιλέγουν: «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας», συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια επιλέγουν τη Δράση με τίτλο: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης ΚΑΙ στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και η επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων είναι από 10.000 έως 150.000 ευρώ και σε ποσοστό 50%.

* ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων, να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον: 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

* ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου). Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ. Μηχανήματα-Εξοπλισμός (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου), Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού. Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης και έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας). Ψηφιακή Προβολή, Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

* ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

* ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου και λήγει στις 9 Μαΐου. Οι επιχειρήσεις και για τις δύο δράσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr. Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο ΠΣΚΕ επιλέγουν: «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας», συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια επιλέγουν τη Δράση.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη δράση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μεταξύ άλλων στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ, στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr, και www.espa.gr, στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και τις περιφερειακές μονάδες του.

Του Γιώργου Νούλη

Πηγή: eleftehria.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here