Δήμος Λαρισαίων: Προσλήψεις σχολικών καθαριστριών – Ονόματα

91

Πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Λαρισαίων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ι. Δραγούμη 1,
Τ.Κ 41222, Λάρισα,
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Λάρισα, 31/08/2022
Αρ. Απόφ: 2854
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Λαρισαίων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. 3825/8-11-2021 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως
ισχύουν
4. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
5. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
6. Την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352 /Β/2021), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3327),
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
8. Το υπ΄αριθ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»
9. Τις ανάγκες των Δήμου Λαρισαίων σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
10. Το με αρ. πρωτ. 31951/19-07-2022 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Λαρισαίων, περί κάλυψης της δαπάνης πλήρωσης των θέσεων.
11. Την υπ’ αριθμ. 509/28-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΙ8ΘΩΛΞ-9Λ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.
12. Την ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ. 33313/29-07-2022 (ΑΔΑ:6ΧΥΧΩΛΞ-ΘΚΤ) του Δήμου
Λαρισαίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Λαρισαίων.
13. Τις αιτήσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν.
14. Τη με αριθμ, 2742/18-08-2022 (ΑΔΑ:9ΗΡΦΩΛΞ-375) Απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση, όλων των
σχετικών με την κατάταξη των υποψηφίων πινάκων.
15. Τους τελικούς πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων-προσληπτέων.
16. Τον ΟΕΥ του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 1778/ Β΄/12-04-2022) .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
A. Την πρόσληψη, των κάτωθι υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, πλήρους απασχόλησης, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων, με την ειδικότητα ΥΕ
Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών
μονάδων του Δήμου Λαρισαίων για το διδακτικό έτος 2022-2023 και για χρονικό διάστημα από
την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023, ως εξής:
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
7 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΒΑΡΣΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11 ΓΚΑΝΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12 ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
13 ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΔΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17 ΔΕΔΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
18 ΔΟΛΓΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19 ΔΟΥΛΑΠΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
20 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΟΣ
21 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
22 ΖΑΪΜΙ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ
23 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
24 ΖΗΝΤΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
25 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
26 ΚΑΛΟΥΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
27 ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28 ΚΑΛΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
29 ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30 ΚΑΡΑΚΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
31 ΚΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
32 ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
33 ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34 ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
35 ΚΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ
36 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37 ΚΟΝΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
38 ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39 ΚΟΤΟΥΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
40 ΜΑΛΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
41 ΜΑΜΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
42 ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
43 ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44 ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΝΤΑΓΙΑΚΑ ΛΑΜΠΡΩ ΘΑΝΑΣΗΣ
46 ΝΤΕΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
47 ΝΤΟΥΤΣΗ ΠΑΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
48 ΞΥΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΜΑΣ
49 ΟΥΓΙΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50 ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΓΟΡΗ ΘΩΜΑΣ
51 ΠΑΝΤΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΙΩΡΓΟΣ
52 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
53 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
54 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
55 ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
56 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
57 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
58 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΘΩΜΑΣ
59
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥΛΕΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
60 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
61 ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
62 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
63 ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
64 ΠΟΡΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
65 ΠΟΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
66 ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
67 ΠΟΥΠΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
68 ΠΡΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
69 ΡΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
70 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
71 ΣΕΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
72 ΣΚΥΦΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
73 ΣΟΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΪΟΣ
74 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
75 ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
76 ΤΕΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
77 ΤΖΙΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
78 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
79 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
80 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
81 ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
82 ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
83 ΤΣΙΩΤΑ ΒΑ’Ι’Α ΑΣΤΕΡΙΟΣ
84 ΦΩΚΑ’Ι΄ΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
85 ΧΑ’Ι’ΔΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
86 ΧΑΛΚΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
87 ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
88 ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
89 ΧΑΣΤΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
90 ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Β. Την πρόσληψη, των κάτωθι υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου μερικής απασχόλησης τριών (3) ωρών ημερησίως, συνολικά εξήντα επτά (67) ατόμων,
με την ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων, για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λαρισαίων για το διδακτικό έτος 2022-2023 και
για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους
2022-2023, ως εξής:
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8 ΓΚΙΠΑΤΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 ΔΑΟΥΛΑ ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 ΔΑΟΥΛΑ ΧΑΪΔΩ ΧΡΗΣΤΟΣ
12 ΔΙΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
14 ΕΛΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
15 ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16 ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17 ΖΙΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
19 ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
20 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΦΩΤΙΟΣ
21 ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22 ΚΙΤΣΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΚΙΤΣΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24 ΚΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΣ
25 ΚΟΚΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
26 ΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΦΕΡΙΤ
27 ΚΟΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29 ΚΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
30 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32 ΛΑΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33 ΛΑΝΑΡΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
34 ΛΕΝΤΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
35 ΜΑΛΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
36 ΜΑΝΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38 ΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
40 ΜΗΝΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
41 ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
42 ΜΙΧΑΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43 ΜΙΧΑΛΤΣΙΣΙΝ-ΑΡΟΤΣΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
44 ΜΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΜΠΑΡΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
46 ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
47 ΜΠΟΥΤΖΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
48 ΝΤΑΝΤΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
49 ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50 ΝΤΙΡΒΑ ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
51 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
52 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
53 ΠΕΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
54 ΡΙΖΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
55 ΣΑΛΙΑΜΠΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
56 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
57 ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΊΆ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
58 ΣΤΑΘΗ ΝΑΟΥΜΑ ΜΑΡΚΟΣ
59 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
60 ΣΥΜΠΕΘΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
61 ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
62 ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
63 ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΒΑ’Ι’Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
64 ΤΣΙΩΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
65 ΦΑΡΑΖΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
66 ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
67 ΧΟΛΕΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οι προσληπτέοι καλούνται εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα
κατάταξης να υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
ίσης με το διδακτικό έτος.
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.
Μετά τη λήξη της παραπάνω χρονικής διάρκειας της απόφασης, η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια
και οι ανωτέρω αποχωρούν από την υπηρεσία χωρίς καµία αποζημίωση για την αιτία αυτή.
Οι ανωτέρω τοποθετούνται στο Τμήμα Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης
Παιδείας.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Κοινοποίηση
Δ/νση Παιδείας
Τμήμα Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων
Δ/νση Διοικησης και Προσωπικού
Τμήμα Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here