Από 23 Μαΐου οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών

134

Ο Δήμος Τεμπών και οι Παιδικοί Σταθμοί Συκουρίου και Μακρυχωρίου ενημερώνουν ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων για το έτος 2022-2023 θα ξεκινήσει στις 23/05/2022 και θα ολοκληρωθεί στις 24/06/2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως εξής:
Με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στους Παιδικούς Σταθμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Παιδικός Σταθμός Συκουρίου: 24950 51800
Παιδικός Σταθμός Μακρυχωρίου: 24950 22252

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 2,5 ετών, ηλικιακό όριο το οποίο θα ισχύει όχι κατά την ημερομηνία εγγραφής αλλά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εγγραφής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
Εγγραφή / επανεγγραφή
α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού & αίτηση επανεγγραφής (διατίθεται στον παιδικό σταθμό).
Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
Γ) Βεβαίωση εργασίας όταν πρόκειται:
 Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας , Ιδιωτικός τομέας: βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη της μητέρας με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα συνοδευόμενη από αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύμβασης με τον εργοδότη.
 Ελεύθεροι επαγγελματίες:
 Αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται:
– Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές,
– Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
– βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.
Άνεργοι: Βεβαίωση ανεργίας, δελτίο κάρτας ανεργίας.
Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας».
Δ) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους.
Στ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.
Η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε τηλεφωνικά στα αντίστοιχα τηλέφωνα των Παιδικών Σταθμών (βλέπε παραπάνω) ή στο Δήμο Τεμπών 24953 50408.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here