Ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

201

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τόσο τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, όσο και κάθε ενδιαφερόμενο των οποίων η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΠΓΟΧΓΦ) λήγει το επόμενο διάστημα, ότι στις 21-9-2020 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4032 Β΄, η υπ’ αρ. 9269/246316/8-9-2020 Κ.Υ.Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α’ 8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (L 309)».
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α, «Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι επτά (7) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσής τους. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η διάρκεια ισχύος των υφιστάμενων πιστοποιητικών ορίζεται στα επτά (7) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους». Υπενθυμίζεται ότι η χρονική διάρκεια ισχύος των ΠΓΟΧΓΦ τα προηγούμενα χρόνια, είχε οριστεί στα πέντε (5) έτη.
Ως εκ τούτου, όσα ΠΓΟΧΓΦ βρίσκονται σε ισχύ στις 21-9-2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ) και θα έληγαν το προσεχές διάστημα, οπότε και θα χρειαζόταν ανανέωση, παρατείνεται η ισχύς τους για δύο (2) έτη. Όσα ΠΓΟΧΓΦ έληξε η ισχύς τους προγενέστερα και μέχρι στις 20-9-2020 θα πρέπει να ανανεωθούν άμεσα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1β και παρ. 4 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α., στο εξής προβλέπονται προγράμματα αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων ή την επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων, τα οποία είναι προαιρετικά για τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων που είναι κάτοχοι ΠΓΟΧΓΦ.
Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α., το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωτικό για τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι ΠΓΟΧΓΦ.
Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης ΠΓΟΧΓΦ καθορίζονται σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 όπως ισχύει, και της υπ’ αρ. 13631/159106/20-12-2013 απόφασης (Β’ 3410), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 11118/127128/09-11-2015 (Β’ 2518) ομοία. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3, για τη χορήγηση του ΠΓΟΧΓΦ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σωστά σε είκοσι οκτώ (28) ερωτήσεις από τις σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που προβλέπονται.
Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 της σχετικής Κ.Υ.Α., «η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αόριστης χρονικής ισχύος».
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα τηλέφωνα 2413 511119, 2413 511157 και 2413 511143.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here