22 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

360

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/10/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

ΠΕ Αρχαιολόγοι 1

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2 ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] 4

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (έργων τέχνης) 1

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (Έργων Ζωγραφικής ) 2

ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες σε αρχαιολογικά έργα 6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Τ.Κ.41500 Μεζούρλο-Λάρισα, υπόψη κ. Γαρόφλου και κας Δηλημίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2413508207-2413508282), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 04/10/2019 έως 10/10/2019).

Δειτε τη προκήρυξη εδώ 

Πηγή: alfavita.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here