Προσλήψεις 9 ατόμων από τον Δήμο Λαρισαίων

445

Την πρόσληψη 9 ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Λαρισαίων για την  κάλυψη άμεσων αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Δείτε την ανακοίνωση:

Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

        Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ. Α΄)
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) όπως ισχύουν
 5. Την υπ’ αριθμ. 46/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Προγραμματισμός για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  έτους 2019».
 6. Το με  αριθμ. πρωτ. 32108/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
 7. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ  «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την κάλυψη εποχικών ή αλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Την υπ’ αριθμ. 538/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 2019».

 

 1. Τη με αρ. πρωτ. 42431/1-10-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Την υπ΄αρ. 14001/166645/1-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού τριμελούς  επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στο Δήμο Λαρισαίων.
 3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαρισαίων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του δήμου Λαρισαίων, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 30/06/2020, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
101 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 30/06/2020 1
102 ΠΕ ΧΟΡΕΥΤΗΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 30/06/2020 1
103 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 30/06/2020 1
104 ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ – ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 30/06/2020 1
105 ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ – ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 30/06/2020 1
106 ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ – ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 30/06/2020 3
107 ΔΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ – ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 30/06/2020 1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
101, 104, 105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού και ένα έτος (1 έτος) αποδεδειγμένη σχετική προϋπηρεσία σε ανώτερη σχολή χορού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος του εσωτερικού ή εξωτερικού

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού και έξι (6) μήνες αποδεδειγμένη σχετική προϋπηρεσία

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος του εσωτερικού ή εξωτερικού

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού και έξι (6) μήνες αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως πιανίστας μουσικός συνοδός σε σχολή χορού, ωδείο ή μουσική σχολή, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος του εσωτερικού ή εξωτερικού

 

106, 107 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού και έξι (6) μήνες αποδεδειγμένη σχετική προϋπηρεσία σε σχολή χορού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος του εσωτερικού ή εξωτερικού

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 1. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3584/2007) (ποινική καταδίκη , υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)
 3. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση , του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος , Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχη ισοτιμία
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση  που να δηλώνεται ο χρόνος εμπειρίας, ο εργοδότης και το είδος της απασχόλησης όταν πρόκειται για εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα ή βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα όταν πρόκειται για εργασία που  έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού σε ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2597/1997 . Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία στην οποία να δηλώνεται ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα βάσει του άρθρου 16 του υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3584/07) που ορίζει:

α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη εκβίαση πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος , καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β)ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ)ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ)ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Βιογραφικό σημείωμα

 

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα κληθούν  σε προσωπική συνέντευξη, από την τριμελή επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις συμπληρωματικές σπουδές, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα.

Αντίστοιχος τίτλος σπουδών 70%    (70 μόρια)
Συνέντευξη (Εμπειρία – καλλιτεχνικό έργο – διακρίσεις – σχετικές δραστηριότητες – επιμόρφωση) 30%    (από 0 έως 30 μόρια)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ             100 μόρια

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, οι προσληφθέντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους της σύμβασης εργασίας , καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, και σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να τα καλύψουν, η Διεύθυνση Πολιτισμού & Αθλητισμού, έχει το δικαίωμα κλήσης του επόμενου επιλαχόντα.

Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 30/06/2020.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση, δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Δημοτικό Κατάστημα στην ακόλουθη δ/νση :Ι. Δραγούμη 1 Τ.Κ. 41222 2ος όροφος , Γραφείο Προσωπικού κατά τις ώρες 10:00 -14:00 από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης και για δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα από την 05/10/2019 έως την 14/10/2019 . Πληρ.: Ε. Ανδρέου, τηλ. 2413-500318.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΑΚΡΟΑΣΗ

Η διαδικασία της συνέντευξης-ακρόασης θα πραγματοποιηθεί για όλους τους υποψηφίους ενώπιον της επιτροπής που ορίστηκε με την υπ΄αρ. 14001/166645/1-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και κατά τις ώρες 09:00-14:00 στο κεντρικό κτίριο του Μύλου του Παππά (αίθουσα σεμιναρίων).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την παραπάνω τριμελή επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού. Όσοι υποψήφιοι δεν υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλείονται με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων τους για τη συγκεκριμένη θέση.

 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λαρισαίων την Πέμπτη 24/10/2019, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης.

 

Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα. Αντίγραφο της προκήρυξης καθώς και το έντυπο της αίτησης για συμμετοχή θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.larissa-dimos.gr. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here