Νέος Μητροπολίτης Λαρίσης ο Αρχιμ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος

669

Νέος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου ανεδείχθη ο Αρχιμ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος, με 68 ψήφους, έναντι του Αρχιμ.  Αχιλλίου Τσούτσουρα με  ψήφους.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Ο Ε­ψη­φι­σμέ­νος Μη­τρο­πο­λί­της Λα­ρί­σης και Τυρ­νά­βου κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος (κα­τά κό­σμον Πα­να­γι­ώ­της) Νι­κο­λό­που­λος του Χρή­στου και της Μα­ρί­ας, γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να το 1971. Α­πο­φοί­τη­σε α­πό τη Νο­μι­κή Σχο­λή του Ε­θνι­κού και Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μί­ου Α­θη­νών, κα­θώς και α­πό τη Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του ι­δίου Πα­νε­πι­στη­μί­ου. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε με­τα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Groningen Ολ­λαν­δί­ας με ει­δί­κευ­ση στην Ι­στο­ρί­α του Δι­καί­ου (Βυ­ζαν­τι­νο­ρω­μα­ϊ­κό Δι­και­ο). Ο­μι­λεί την Αγ­γλι­κή, τη Γερ­μα­νι­κή, την Ολ­λαν­δι­κή και την Τουρ­κι­κή Γλώσ­σα.

Υ­πη­ρέ­τη­σε τη στρα­τι­ω­τι­κή του θη­τεί­α ως Έ­φε­δρος Α­ξι­ω­μα­τι­κός στην Πο­λε­μι­κή Α­ε­ρο­πο­ρί­α.

Ερ­γά­σθη­κε ως Δι­κη­γό­ρος, πα­ραι­τού­με­νος του Δι­κη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Α­θη­νών λό­γω κου­ράς και χει­ρο­το­νί­ας.

Ε­κά­ρη Μο­να­χός την 7η Δε­κεμ­βρί­ου 1997 στην Ι­ε­ρά Μο­νή Αν­τι­νί­τσης Φθι­ώ­τι­δος α­πό τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Φθι­ώ­τι­δος κ. Νι­κό­λα­ο. Δι­ά­κο­νος χει­ρο­το­νή­θη­κε την 14η Δε­κεμ­βρί­ου 1997 α­πό τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Φθι­ώ­τι­δος κ. Νι­κό­λα­ο στον Ι­ε­ρό Να­ο Α­γί­ου Ελευ­θε­ρί­ου Ά­ρε­ως Α­θη­νών. Πρε­σβύ­τε­ρος χει­ρο­το­νή­θη­κε στις 6 Δε­κεμ­βρί­ου 2000 α­πό τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Φθι­ώ­τι­δος κ. Νι­κό­λα­ο στον Ι­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ο Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Λα­μί­ας, χει­ρο­θε­τη­θείς αυ­θη­με­ρόν εις Αρ­χι­μαν­δρί­την. Χει­ρο­θε­τή­θη­κε Πνευ­μα­τι­κός την 5η Δε­κεμ­βρί­ου 2002 υ­πό του μα­κα­ρι­στού Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κυ­ρού Χρι­στο­δού­λου.

Υ­πη­ρέ­τη­σε ως Ι­ε­ρο­κή­ρυξ Ε­φη­με­ρια­κής θέ­σε­ως στον Ι­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ο Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Λα­μί­ας. Με­τα­τε­θείς στην Ιε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών, υ­πη­ρέ­τη­σε ως Ε­φη­μέ­ριος και Πρό­ε­δρος του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ι­ε­ρού Να­ού Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Κο­λο­κυν­θούς Α­θη­νών και Ε­φη­μέ­ριος και Πρό­ε­δρος Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ι­ε­ρού Να­ού Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου Κυ­νη­γού ο­δού Βου­λι­αγ­μέ­νης Α­θη­νών.

Δι­η­κό­νη­σε στη Γραμ­μα­τεί­α της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Φθι­ώ­τι­δος. Κα­τέ­στη Γραμ­μα­τεύς της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών και Γραμ­μα­τεύς του Ε­πι­σκο­πι­κού Δι­κα­στη­ρί­ου αυ­τής. Υ­πήρ­ξε Συ­νερ­γά­της της Συνο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής ε­πί των Δογ­μα­τι­κών και Νο­μο­κα­νο­νι­κών Ζη­τη­μά­των, μέ­χρι του δι­ο­ρι­σμού του εις Β’ Γραμ­μα­τέ­α – Πρα­κτι­κο­γρά­φο της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας Ελ­λά­δος. Εν συ­νε­χεί­α προ­ή­χθη σε Α΄  Γραμ­μα­τέ­α – Πρα­κτι­κο­γρά­φο της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος. Χρη­μά­τι­σε Γραμ­μα­τεύς δι­α­φό­ρων Ει­δι­κών Ε­πι­τρο­πών, ό­πως Σχέ­σε­ων Εκ­κλη­σί­ας – Πο­λι­τεί­ας, Σύν­τα­ξης Κα­νο­νι­σμού Ε­φη­με­ρί­ων και Δι­α­κό­νων κ.λπ.

Δι­ε­τέ­λε­σε:

α. Μέ­λος του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Αθη­νών.

β. Μέ­λος του Δι­οι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ι­δρύ­μα­τος Νε­ό­τη­τος της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών.

γ. Μέ­λος του Δι­οι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Κέν­τρου Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κής Α­γω­γής και Εκ­παί­δευ­σης της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών.

δ. Ε­θε­λον­τής Πα­ρα­γω­γός στον Ρα­δι­ο­φω­νι­κό Σταθ­μό της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος.

 

Συγ­γρα­φι­κό έρ­γο:

  1. Με­τά­φρα­ση α­πό τα αγ­γλι­κά του Βι­βλί­ου του Tom van Bochove, Χρο­νο­λο­γών­τας κι Ε­ξα­κρι­βώ­νον­τας.
  2. Ο Δι­ά­λο­γος του Α­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου του Πα­λα­μά με τους Χί­ο­νες, μο­νο­γρα­φί­α.
  3. Ο εν τω κό­σμω ά­γα­μος Κλη­ρι­κός, μο­νο­γρα­φί­α.
  4. Πε­ρί των Ρα­σο­φό­ρων Μο­να­χών, μο­νο­γρα­φί­α.
  5. Αι Μη­τρο­πο­λι­τι­καί Ε­κλο­γαί του 1965, Συμ­βο­λή εις την Ι­στο­ρί­αν της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, μο­νο­γρα­φί­α.
  6. Προ­σκυ­νη­τά­ριον Ι­ε­ράς Μο­νής Α­γί­ου Βλα­σί­ου Στυ­λί­δος, (α­νέκ­δο­τον).
  7. Συν­τά­κτης ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ έ­τους 2015 (α­πο­στο­λι­κά α­να­γνώ­σμα­τα).
  8. Συν­τά­κτης ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ έ­τους 2016 (ευ­αγ­γε­λι­κά α­να­γνώ­σμα­τα).
  9. Ε­πι­στη­μο­νι­κά άρ­θρα και με­λέ­τας σε νο­μι­κά και θε­ο­λο­γι­κά πε­ρι­ο­δι­κά.
  10. Ποι­μαν­τι­κά άρ­θρα σε ε­φη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά.

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Πηγή: arxon.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here